กคช.เตรียมเสนอครม.เห็นชอบแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี

Home » ข่าว » กคช.เตรียมเสนอครม.เห็นชอบแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี

การเคหะฯเดินหน้าสานต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี เพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศในระยะยาว และให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พร้อมเสนอขอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือน ส.ค.นี้

นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยถึง(ร่าง)ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (2560-2579) โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ว่า การเคหะฯเดินหน้าสานต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (2559-2568) เพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศในระยะยาว และให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและทิศทางการพัฒนาประเทศภายใต้วิสัยทัศน์”คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่ว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 (Housing for ALL)”

 

โดยเป็นการร่วมมือการดำเนินงานระหว่างงานของกระทรวง พม. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ ประชาชนตามแนวนโยบายของประชารัฐเพื่อสังคมของรัฐบาล ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คาดว่าจะนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือน ส.ค.นี้

 

สำหรับปี 2560 นี้ การเคหะฯ มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย ได้แก่ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง จำนวน 20,292 ยูนิต แบ่งเป็นการก่อสร้าง 4 ระยะ โดยในระยะแรกกำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารแปลง จี จำนวน 334 ยูนิต เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมแฟลต 18-22 ปัจจุบันอยุ่ในขั้นตอนเทคอนกรีตเสารับพื้นชั้นที่ 2 และผนัง หรือเป็นการดำเนินงานแล้วที่ 19.62% ทั้งนี้คาดว่าจะย้ายผู้อยู่อาศัยเดิมเข้าอยู่ได้ประมาณเดือน มิ.ย. 2561

 

ในส่วนโครงการบ้านเคหะประชารัฐ การเคหะฯกำหนดเป้าหมายขาย จำนวน 10,470 ยูนิต จากปัจจุบันขายได้ 11,771 ยูนิต คิดเป็น 110% โดยเป็นยอดขายจากงานมหกรรมบ้านเคหะประชารัฐ ครั้งที่ 2 ที่ผ่านมามีผู้สนใจจอง จำนวน 10,192 ยูนิต อย่างไรก็ตามการเคหะฯได้มีการขยายเวลาให้ประชาชนสามารถจองโครงการได้ต่อเนื่อง และได้รับโปรโมชั่นพิเศษจนถึง 30 ก.ย.นี้ นอกจากนี้ได้เปิดรับจองที่อยู่อาศัยผ่านระบบออนไลน์ซึ่งลูกค้าสามารถนำใบจองหรือบาร์โค้ดไปชำระเงินที่สำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ สำนังานเคหะชุมชน และเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้

 

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยโดยการเคหะฯจะจัดสร้างที่อยู่อาศัยทั้งประเภทเช่า และเช่าซื้อ ซึ่งมีโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะมนตรีแล้ว ได้แก่ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2559 จำนวน 21 โครงการ รวม 6,129 ยูนิต ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในเดือน ก.ย. จำนวน 2,752 ยูนิต และโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้รายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 1 จำนวน 4,388 ยูนิต ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างและจัดทำแบบก่อสร้าง

 

และโครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ปัจจุบันมีจำนวน 600 ชุมชน นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชุมชน คือ โครงการตลาดเคหะประชารัฐ โดยนำร่องในพื้นที่กรุงเทพ 4 พื้นที่ ได้แก่ ตลาดเคหะประชารัฐคลองจั่น ตลาดเคหะประชารัฐห้วยขวาง ตลาดเคหะประชารัฐบ่อนไก่ และตลาดเคหะประชารัฐดินแดง 2 ทั้งนี้ยังได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งเป้าพัฒนาบ้านเบอร์ 5 ไม่ต่ำกว่า 115,000 หลัง คาดว่าจะช่วยลดการใช้พลังงานได้กว่า 128 ล้านหน่วยต่อปี หรือปีละ 512 ล้านบาท

 

สำหรับผลประกอบการด้านการเงินนับตั้งแต่เดือน ต.ค. ปี 2559 ถึงเดือน พ.ค. 2560 มีผลกำไรสุทธิ 538 ล้านบาท คาดว่าสิ้นปีงบประมาณ 2560 (ณ สิ้นเดือน ก.ย.นี้) จะมีกำไรสุทธิประมาณ 840 ล้านบาท

 

Comments

comments

Posted on