ประกาศปรับขึ้นภาษี VAT เป็น 9% เริ่ม 1ตุลาคม 2561

Home » ข่าว » newsfeedindex » ประกาศปรับขึ้นภาษี VAT เป็น 9% เริ่ม 1ตุลาคม 2561

ประกาศปรับขึ้นภาษี VAT เป็น 9% เริ่ม 1ตุลาคม 2561

Posted on

 

ราชกิจจานุเบกษา เผยพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ คงภาษี VAT อัตราเดิม อีก 1 ปี จนถึง 30 กันยายน พ.ศ.2561 ก่อนจะเริ่มอัตราใหม่ เป็น 9%  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป

 

หลังจากที่ได้มีการถกเถียงหรือยื้อกันมานานว่าจะมีการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)จากร้อยละ7  เป็นร้อยละ10  หรือจะเป็นเท่าไหร่ดี ??… จากการเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์พระราชกิจจานุเบกษา (เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2560) ได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 646 )พ.ศ.2560 ระบุ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า สมควรปรับปรุงการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

โดยอัตราการจัดเก็บภาษีมีดังนี้

  • ร้อยละ 6.3 สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนําเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

 

  • ร้อยละ9 สําหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนําเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 65/2559 เรื่อง การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได้กำหนดให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร จากอัตราร้อยละสิบ เป็นอัตราร้อยละ 6.3  เป็นการชั่วคราว สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560  และจัดเก็บเป็นอัตราร้อยละ 9  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจให้กับภาคเอกชน อันจะส่งผลทำให้ภาพรวมของการบริโภคและการลงทุนของประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงยิ่งขึ้น สมควรขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจากร้อยละ 10  เป็นร้อยละ 6.3 ออกไปอีกจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 และลดอัตราเป็นร้อยละ 9 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561เป็นต้นไป จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

Comments

comments