770капитал 770капитал отзывы 770 Capital 770Capital 770capital отзывы พฤกษา ฯแจงผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี’61”กำไร-รายได้”ร่วง - Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ
 

พฤกษา ฯแจงผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี’61”กำไร-รายได้”ร่วง

Home » ข่าว » พฤกษา ฯแจงผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี’61”กำไร-รายได้”ร่วง

พฤกษา ฯแจงผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี’61”กำไร-รายได้”ร่วง

Posted on

ริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSH ชี้แจงผลการดำเนินงานบริษัทงวด 3 เดือนและ  6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2 ประจำปี 2561 ยังคงมาจากรายได้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก ทั้งนี้เปรียบเทียบยอดขายสำหรับ 3 เดือนและ 6 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30 มมมิถุนายน 2561 และ ปี 2560 แบ่งตามผลิตภัณฑ์ ดังนี้

ไตรมาส 2/2561บริษัทมียอดขายจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 11,680 ลานบาท ลดลง 1,166 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2560 และสำหรับยอดขายในครึ่งปีแรกของปี 2561 เท่ากับ 24,376 ล้านบาท ลดลง 1,773 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2560 โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 มีการเปิดโครงการใหม่ 26 โครงการมูลค่าโครงการ 19,949 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับโครงการที่เปิดใหม่ในรอบเวลาเดียวกันของปี 2560 ที่มีจำนวน 33 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 32 ,214 ล้านบาท โดยยังคงเน้นที่การเปิดตัวโครงการของกลุ่มทาวน์เฮ้าส์จำนวน 18 โครงการ มูลค่า 10,104 ล้านบาท และบ้านเดี่ยว 6 โครงการ มูลค่า 6,544 ล้านบาท และโครงการอาคารชุดจำนวน 2 โครงการมูลค่า 3,301 ล้านบาท ได้แก่โครงการ เดอะทรี ลาดพร้าว 15 และเดอะรีเซิร์ฟ สาทร

 

บริษัทมียอดขายในช่วงครึ่งปีแรกลดลงจากปีก่อน  จากกลุ่มผลิตภัณฑ์อาคารชุด ทาวน์เฮ้าส์ มูลค่า 2,006 ล้านบาท ,472 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.9 และ 4.1  ตามลำดับ สำหรับส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากผลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านเดี่ยว เพิ่มขึ้น 703 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.1

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ2560

รายได้

สำหรับไตรมาส 2/2561 บริษัทมีรายได้ทั้งหมดมาจากกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ ประกอบด้วยรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 10,930 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 48 ล้านบาท รวมรายได้เท่ากับ 10,978 ล้านบาท

 

สำหรับรายได้รอบ 6 เดือน ของปี 2561 บริษัทมีรายได้ทั้งหมดจากกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ ประกอบด้วยรายได้จากการขายอสังหาฯเท่ากับ 19,282 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 64 ล้านบาท รวมรายได้เท่ากับ 19,346 ล้านบาท

 

สามารถแบ่งรายได้ตามผลิตภัณฑ์สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนประกอบด้วย

สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2561  ภาพรวมกลุ่มธุรกิจอสังหาฯมีรายได้ที่ 19,282 ล้านบาท ลดลง 1,271 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.2 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดี่ยวกันของปีก่อน แบ่งรายได้จากบ้านทาวน์เฮ้าส์ 10,423 ล้านบาท ลดลง 212 ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 2 สำหรับรายได้จากบ้านเดี่ยว 4,214 ล้านบาท  ลดลง 56 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.3 สำหรับรายได้อาคารชุด 4,645 ล้านบาท ลดลง 990 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 17.6  เนื่องจากโครงการอาคารชุดในกลุ่มพรีเมี่ยมยังไม่ถึงรอบในการโอนกรรมสิทธิ์ และรายได้สำหรับโครงการต่างประเทศลดลง เนื่องจากโครงการโอนครบ100 %.ในปี 2560 แล้ว และบริษัทยังไม่มีแผนในการเปิดโครงการในต่างประเทศเพิ่ม

 

อัตรากำไรขั้นต้นแบ่งตามผลิตภัณฑ์

สำหรับไตรมาส 2/2561 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นแบ่งตามผลิตภัณฑ์ ดังนี้ ทาวน์เฮ้าส์มีกำไรขั้นต้นร้อยละ 35.1 บ้านเดี่ยวกำไรขั้นต้นร้อยละ 35.2 และอาคารชุดมีกำไรขั้นต้นร้อยละ 39.5

 

สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของปี 2561 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นแบ่งตามผลิตภัณฑ์ ดังนี้ ทาวน์เฮ้าส์มีกำไรขั้นต้นร้อยละ 35.4  บ้านเดี่ยวมีกำไรขั้นต้นร้อยละ 35.1 และอาคารชุดมีกำไรขั้นต้นร้อยละ 38.7 ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์อาคารชุดมีอัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้นจากรอบระยะเวลาเดี่ยวกันของปีก่อน

 

กำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสำหรับไตรมาส 2/2561 เท่ากับ 1,563 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.2 ของรายได้รวม และกำไรสำหรับรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 1,744 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.9 ของรายได้รวม โดยบริษัทมีกำไรลดลงเท่ากับ 181 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 10.4 มาจากรายได้จากการขายที่ลดลง 1,551 ล้านบาท หรือลดลงเป็นร้อยละ 12.4

 

บริษัทมีกำไรสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 2561 เท่ากับ 2,462 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของรายได้รวม และกำไรสำหรับรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 2,425 ล้านบาท คิอเป็นร้อยละ 11.8 ของรายได้รวม โดยบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02

งบแสดงฐานะการเงิน(งบการเงินรวม)

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มธุรกิจอสังหาฯมีโครงการที่เริ่มเปิดขายและยังดำเนินการอยู่จำนวน 190 โครงการ มูลค่ารวมโครงการ 199,209 ล้านบาท แบ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้ ทาวน์เฮ้าส์จำนวน 119 โครงการ มูลค่ารวม 92,893 ล้านบาท บ้านเดี่ยวจำนวน 49 โครงการมูลค่ารวม 53,193 ล้านบาท โครงการอาคารชุดของกลุ่มธุรกิจ Value จำนวน 16 โครงการ มูลค่ารวม 16,429 ล้านบาท

 

Comments

comments

770Капитал 770 Capital отзывы 770 Капитал 770Capital 770 Capital