GOLDแจ้งตลาดฯซื้อที่ดินย่านสำโรงใต้4แปลง มูลค่า 317ล้าน

Home » ข่าว » GOLDแจ้งตลาดฯซื้อที่ดินย่านสำโรงใต้4แปลง มูลค่า 317ล้าน

GOLDแจ้งตลาดฯซื้อที่ดินย่านสำโรงใต้4แปลง มูลค่า 317ล้าน

Posted on

โกลเด้นแลนด์ส่งหนังสือแจ้งตลาดฯระบุบอร์ดมีมติอนุมัติซื้อที่ดินย่านสำโรงใต้ 4 แปลง 24 ไร่เศษ รวมมูลค่า 317ล้าน จากกลุ่ม”บางนากลาส”หวังพัฒนาโครงการแนวราบรอบกทม.ปริมณฑล มั่นใจราคาซื้อขายใกล้เคียงราคาประเมินจาก 2 บริษัทประเมินอิสระ

 

 

นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอำนวยการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)หรือ โกลเด้นแลนด์ หรือGOLD เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 18.28 น. วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้ส่งหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการซื้อที่ดิน ซึ่งตั้งอยู่บนถนนทางรถไฟ้สายเก่า ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จำนวน 4 แปลง เนื้อที่รวม 24 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา หรือ 9,764 ตารางวา คิดเป็นมูลค่ารวม 317,330,000 บาท ( 32,500 บาทต่อตารางวา) เพื่อใช้พัฒนาเป็นโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบ จากบริษัท บางนากลาส จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

 

ซึ่งการพิจารณาซื้อที่ดินดังกล่าวมีเงื่อนไขและราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การซื้อที่ดินเปล่าเพื่อพัฒนาเป็นโครงการที่อยู่อาศัยตามพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยพิจารณาซื้อที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนา และมีความเหมาะสมในด้านราคา และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯในการประกอบธุรกิจอสังหาฯ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯจึงได้ว่าจ้างบริษัทผู้ประเมินอิสระ 2 บริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเมินราคาเปรียบเทียบ  เพื่อความโปร่งใสยิ่งขึ้น ได้แก่ บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ด้วยมูลค่าการประเมิน 322,200,000 บาท  ใช้เกณฑ์กำหนดมูลค่าตลาด และวิธีประเมินโดยการเปรียบเทียบราคาตลาด ประเมิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561  และบริษัท จี.พี.วี.โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จำกัด ด้วยมูลค่าการประเมิน 317,330,000 บาท ใช้เกณฑ์มูลค่าตลาด และวิธีประเมินโดยเปรียบเทียบราคาตลาด ประเมิน ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โดยราคาที่ซื้อมีความเหมาะสม และไม่สูงกว่าราคาของผู้ประเมินอิสระทั้ง 2 ราย  ซึ่งเงื่อนไขการชำระเงินนั้นบริษัทฯจะชำระเงินค่าที่ดินทั้งหมดในวันที่ทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว

 

ทั้งนี้การทำรายการซื้อที่ดินดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2.07 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ ในการซื้อที่ดินดังกล่าวข้างต้น และเปิดเผยรายละเอียดสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

 

 

 

 

Comments

comments