Home » Posts Tagged "กคช."

เปิดโมเดล ! โครงการร่วมลงทุน PPP :เคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย)

แผนการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ Mega Project) ที่มีมูลค่าโครงการมากกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ของการเคหะแห่งชาติ หรือ กคช.นั้นนอกจาก โครงการฟื้นฟูเมืองดินแดงบริเวณพื้นที่เฟส 3-4ที่จะพัฒนาเป็น Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ  และพื้นที่ร่มเกล้าที่จะพัฒนาเป็น “ศูนย์เศรษฐกิจเมืองร่มเกล้า”บนพื้นที่กว่า 600 ไร่แล้ว …โครงการศึกษาความเป็นไปได้การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย) ก็เป็นหนึ่งใน3โครงการนำร่องการพัฒนาโครงการรูปแบบ PPP : เมืองประชารัฐ – Smart City ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของการดำเนินโครงการทั้งในด้านการตลาด เทคนิคทางกายภาพ การออกแบบ Conceptual Design ของโครงการ รวมถึงการประมาณการต้นทุนและความเป็นไปได้ทางการเงิน และเตรียมประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการให้มาร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าวต่อไป   โครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย) การออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) มีแนวความคิดในการออกแบบวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่โครงการมีทั้งสิ้นประมาณ 52 ไร่ และจากการสำรวจเพื่อกำหนดองค์ประกอบของโครงการ ได้มีการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมไว้เป็น 3 กิจกรรมหลัก คือ (1)  กลุ่มอาคารพักอาศัย (สำหรับผู้สูงวัย,

เดินหน้าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) ระยะ 2, 3, และ 4

การเคหะแห่งชาติเร่งจัดทำ EIA โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) ระยะที่ 2, 3 และ 4 พร้อมขออนุมัติดำเนินโครงการฯ ต่อคณะรัฐมนตรี ภายในเดือนเมษายน 2561   ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ หรือ กคช.กล่าวถึง แผนการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมระยะที่ 2 , 3, และ 4 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการตอบหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบ EIA พร้อมกระบวนการนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณา สำหรับผลความคืบหน้าแนวทางการ     ขออนุญาตใช้ FAR Bonus โดยการเคหะแห่งชาติและบริษัท ISET (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้จัดทำ EIA)   เข้าหารือแนวทางการขออนุญาตใช้ FAR Bonus ร่วมกับสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะนี้ได้นำส่งเอกสารการรับรองขอบเขตที่ดินพร้อมสำเนาโฉนดและการรับรองรายชื่อผู้อยู่อาศัยเดิมไปสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร รวมทั้งได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้คณะทำงานเพื่อบูรณาการโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 –

กคช.อัดงบ9พันล้านผุดบ้านกว่า5.6หมื่นหน่วยป้อนผู้มีรายได้น้อย-ข้าราชการ

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์2561)การเคหะแห่งชาติหรือกคช. โดยดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการกคช.ได้แถลงในโอกาสก้าวสู่ปีที่45 ถึงผลการดำเนินงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมาแล้วทั้งสิ้น 724,985 หน่วย พร้อมกับโชว์แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะยาว 20 ปี (ปี 2560-2579)ภายใต้วิสัยทัศน์  “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 หรือ Housing for All” และในปีงบประมาณปี 2561  กคช.อยู่ระหว่างดำเนินการขับเคลื่อนแผนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในปี 2561มีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้   1.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ มีเป้าหมายดำเนินการ จำนวน 56,086  หน่วย ใช้เม็ดเงินลงทุนประมาณ 9,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.1 โครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2560 จำนวน 29,650 หน่วย ได้แก่ (1) โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย มีเป้าหมายเริ่มก่อสร้าง 14 โครงการ 4,932 หน่วย  (2) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง โดยโครงการฯ ระยะที่ 1 อาคารพักอาศัยแปลง G

กคช.ยกโครงการฟื้นฟูฯดินแดงเป็นต้นแบบ Smart City

การเคหะแห่งชาติเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “แผนแม่บทฯ ก้าวแรกสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ” ในงาน Thailand Lighting Fair 2017 วันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2560 จัดขึ้นโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) โดย      ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติได้นำเสนอแนวคิดในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City อย่างเต็มรูปแบบ โดยจะเริ่มต้นที่โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง การพัฒนาดังกล่าว   เป็นแนวคิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เน้นการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง รวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเป็นส่วนประกอบในการพัฒนาชุมชน ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยการเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานเข้าด้วยกันแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าแก่สังคม ชุมชนและผู้อยู่อาศัยมากที่สุด โดยการเคหะแห่งชาติมีแนวคิดในการสร้างชุมชนให้เป็น Smart City ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ อาทิ Smart Energy คือ การส่งเสริมให้ใช้พลังงานทดแทน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น การใช้แผงโซลาร์เซลล์ เป็นต้น  Smart Community คือ การพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี Smart Economy คือ การพัฒนาตลาดกลางเพื่อรองรับการค้าขายภายในชุมชน

กคช. ปลื้มยอดขายบ้านโตเกิน 100 %

นายดุลมลชัย วิวัฒน์บวรวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติหรือ กคช. กล่าวว่า จากการออกโปรโมชั่นพิเศษดอกเบี้ย 1.49 % ต่อปื เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี ตลอดจนผู้ที่สนใจจองบ้านผ่านระบบออนไลน์ของ กคช. พบว่ามียอดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากยอดวิวเดิม 30,000 เพิ่มขึ้นอีก10,000 กว่าวิว รวม 40,000 กว่าวิว โดยผู้ที่สนใจโครงการให้เหตุผลในการซื้อบ้านกับ กคช. เนื่องจากผู้อยู่อาศัยเดิมได้บอกต่อและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่สนใจโครงการใหม่ ตลอดจนเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ผ่านระบบ Smart Device  และอัพเดตข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอด ตามแผนกลยุทธ์การตลาดที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐแบบ 4.0   จากนโยบายและการสนับสนุนของภาครัฐทำให้ยอดขายปี 2560 ตั้งเป้าไว้ 10,470  หน่วย มียอดขาย 12,356 หน่วย (ข้อมูล ณ 10 ส.ค.60) กคช. สามารถดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้โดยยอดขายบ้านเกิน 100 % ทั้งโครงการเก่าและโครงการใหม่จากการจัดงานมหกรรมบ้านเคหะประชารัฐ ครั้งที่ 2 ในช่วงระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. – 9 ก.ค.60

“สมคิด ” สั่งธอส.- กคช ดึงเอกชนร่วมโครงการบ้านคนจน-บ้านผู้สูงอายุ

รองนายกฯ “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” สั่งธอส.– การเคหะฯ ดึงเอกชนร่วมโครงการบ้านคนจนและโครงการบ้านผู้สูงอายุ อย่ายึดติดต้องเป็นเฉพาะเอกชนไทย เปิดทางต่างชาติร่วมลงทุน ลั่นต้องสรุป 6 เดือน   ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในพิธีเปิดงาน บ้านธอส.เอ็กซ์โป@กรุงเทพฯ”ประจำปี2560 ว่า เป็นเรื่องดีที่มีการจัดงานดังกล่าว ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญและได้มอบหมายนโยบายไว้แล้วก่อนหน้า รัฐบาลเองก็เร่งผลักดันมาตรการต่างๆออกมาเพื่อสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยที่มีการลงทะเบียนคนยากจน 11 ล้านคนเป็นอันดับแรกก่อนจากนั้นค่อยขยายไปสู่กลุ่มคนที่มีรายได้ปานกลางให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง   “สิ่งที่ค้างคาใจมาตลอดและไม่สามารถที่จะดำเนินให้เกิดขึ้นจริงได้นั่นคือ โครงการบ้านประชารัฐ และไม่อยากเห็นโครงการนำร่อง แต่อยากเห็นว่าเกิดขึ้นจริงภายในเวลาอันสั้น 6 เดือน” โครงการเร่งด่วนนี้จะทำบนที่ดินของรัฐบาล แล้วเปิดทางให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบPPP (Public Private Partnership ) ซึ่งจะเป็นเอกชนไทยหรือต่างชาติก็สามารถทำได้และให้ยื่นเสนอรายละเอียดมา   “อย่ามาหวงว่าต้องเป็นของคนไทย ต้องทำความฝันของนายกฯให้คนไทยมีบ้านให้ได้ และไม่เอาโครงการนำร่องแต่เอาโครงการเร่งด่วน” ดร.สมคิด กล่าวย้ำ   การดำเนินการเพื่อช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนี้ต้องการให้ดำเนินการผ่าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.และ การเคหะแห่งชาติ (กคช.)ในการร่วมมือกับภาคเอกชน  ทั้งนี้

กคช.เตรียมเสนอครม.เห็นชอบแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี

การเคหะฯเดินหน้าสานต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี เพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศในระยะยาว และให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พร้อมเสนอขอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือน ส.ค.นี้ นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยถึง(ร่าง)ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (2560-2579) โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ว่า การเคหะฯเดินหน้าสานต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (2559-2568) เพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศในระยะยาว และให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและทิศทางการพัฒนาประเทศภายใต้วิสัยทัศน์”คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่ว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 (Housing for ALL)”   โดยเป็นการร่วมมือการดำเนินงานระหว่างงานของกระทรวง พม. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ ประชาชนตามแนวนโยบายของประชารัฐเพื่อสังคมของรัฐบาล ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คาดว่าจะนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือน ส.ค.นี้   สำหรับปี 2560 นี้ การเคหะฯ มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย ได้แก่ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง จำนวน 20,292 ยูนิต แบ่งเป็นการก่อสร้าง 4 ระยะ โดยในระยะแรกกำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารแปลง

ธอส.ขานรับนโยบายรัฐปล่อยกู้บ้านผู้มีรายได้น้อย

ธอส.ขานรับนโยบายรัฐผนึกกรมธนารักษ์ -การเคหะฯ ปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยไม่เกิน3%ต่อปี พัฒนาบ้านระดับราคา 2.5-3แสนบาทต่อยูนิต เช่าระยะยาว 30 ปี ขณะที่ CEOควอลิตี้เฮ้าส์ “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” แนะรัฐเอาที่ดินแปลงใหญ่ธนารักษ์มาพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อย นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราห์ (ธอส.)เปิดเผยว่าธอส.พร้อมปล่อยสินเชื่อให้แก่โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อยตามแนวคิดของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่จะออกมาในเร็วๆนี้ สำหรับโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อย เบื้องต้นจะเป็นความร่วมมือของหน่วยงานรัฐได้แก่ กรมธนารักษ์ การเคหะแห่งชาติ(กคช.)และธอส.โดยกรมธนารักษ์จะเป็นผู้เลือกที่ดินแปลงที่มีศักยภาพที่มีอยู่ทั่วประเทศ ให้การเคหะแห่งชาติจะเป็นผู้พัฒนาบ้าน ระดับราคา250,000-300,000 บาท/หลัง เนื่องจากเป็นที่ดินเช่าระยะยาว 30 ปี โดยธอส.จะเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านในอัตราพิเศษ ตามต้นทุนการเงินจริงของธอส.ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยปกติของ ธอส.เฉลี่ย 3 ปีที่ 3.43% ต่อปี “ธอส.พร้อมปล่อยสินเชื่อตามนโยบายของรัฐบาล โดยขณะนี้รอทางกรมธนารักษ์ร่วมกับการเคหะฯออกแบบบ้านให้แล้วเสร็จ ส่วนจะเป็นบ้านประเภทใดนั้นยังไม่ทราบ” นายฉัตรชัยกล่าว โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อย เบื้องต้นจะเป็นความร่วมมือของหน่วยงานรัฐได้แก่ กรมธนารักษ์ การเคหะแห่งชาติ(กคช.)และธอส.โดยกรมธนารักษ์จะเป็นผู้เลือกที่ดินแปลงที่มีศักยภาพที่มีอยู่ทั่วประเทศ ให้การเคหะแห่งชาติจะเป็นผู้พัฒนาบ้าน ระดับราคา250,000-300,000 บาทต่อยูนิต เนื่องจากเป็นที่ดินเช่าระยะยาว 30 ปี ขณะที่ รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์