Home » Posts Tagged "กคช."

กคช.กาง 4 แผนหลักปี’62 เตรียมเสนอ ครม.สร้างที่อยู่อาศัยกว่า 38,000 หน่วย

การเคหะแห่งชาติ เดินหน้าพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างทั่วถึงตามนโยบายของรัฐบาล และแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  โดยเน้น 4 แผนงานหลัก เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา รวมทั้งสิ้น 38,562 ยูนิต   ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า  การเคหะฯเดินหน้าพัฒนาที่อยู่อาศัยตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสได้มีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่ว เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม พร้อมสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยการเคหะแห่งชาติมีแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย จำนวน 2.27 ล้านยูนิต โดยในปี 2562 มีเป้าหมายดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยจำนวน 38,562 ยูนิต ได้แก่   แผนยกระดับคุณภาพชีวิต (เช่า) จะดำเนินการจัดสร้างอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่สามารถรับภาระที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน รวม 8,016 ยูนิต ประกอบด้วย โครงการอาคารเช่าสำหรับประชาชนทั่วไปจำนวน 804 ยูนิต โครงการอาคารเช่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษจำนวน

ครม. อนุมัติกว่า 1 หมื่นล้านกคช. ฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะ 2-4

คณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงินลงทุนกว่า 1 หมื่นล้านบาทไฟเขียวให้ กคช. ดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมระยะที่ 2-4 จำนวน 6,212 ยูนิต รวมทั้งเห็นชอบในหลักการบริหารจัดการคนเข้าอยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 1-4 ในกรณีที่มีหน่วยพักอาศัยคงเหลือจากการบรรจุผู้อยู่อาศัยเดิมในแต่ละระยะของโครงการฯ   ดร. ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.)ภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงในระยะต่อไปล่าสุดที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ขออนุมัติดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 ตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559-2567)  โดยการเคหะแห่งชาติดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 จำนวน 6,212 ยูนิต วงเงินลงทุนรวม 10,115,238,000 บาท ตลอดจนอนุมัติในหลักการบริหารจัดการคนเข้าอยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 1 -4

แผนลงทุนรถไฟฟ้ารางเบาเมืองภูเก็ต ดันราคาที่ดิน-บ้านรีเซลพุ่งเท่าตัว

การเคหะแห่งชาติ ชี้ตลาดที่อยู่อาศัยมีความต้องการสูง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากจำนวนประชากรแฝงสูง เมืองขยายตัว ราคาที่ดินปรับเพิ่มสูง ราคารีเซลปรับเพิ่มเป็นเท่าตัว รับแผนลงทุนในโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา   นายบัญชา บัญชาดิฐ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยถึงความต้องการที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูเก็ตว่า ตลาดมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะฯนั้นได้รับการตอบรับที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูเก็ต การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ 8,391 ยูนิต แบ่งออกเป็น โครงการเคหะชุมชน 4 โครงการ 1,887 ยูนิต โครงการบ้านเอื้ออาทร 6 โครงการ 5,148 ยูนิต โครงการอาคารเช่า 2 โครงการ 86 ยูนิตโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 โครงการ 853 ยูนิตและโครงการที่อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง 2 โครงการ 417 ยูนิต ทั้งนี้ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดภูเก็ต (เทพกระษัตรี) เป็น 1 ใน 15

กคช. นำบ้านกว่า1.5หมื่นยูนิตเข้า“โครงการบ้านล้านหลัง” ของ ธอส.

 กคช. ขานรับโครงการบ้านล้านหลังของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมนำที่อยู่อาศัยราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท พร้อมเข้าอยู่ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 กว่า 15,000  ยูนิต มาให้ประชาชนได้จับจอง ช่วยให้ประชาชนได้มีบ้านเป็นของตนเอง   ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ หรือ กคช.กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติสนองตอบนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างถ้วนทั่ว เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม จึงได้พัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในราคาที่ประชาชนสามารถรับภาระได้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดทำ “โครงการบ้านล้านหลัง” ภายใต้กรอบวงเงินรวม 60,000 ล้านบาท โดยเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนวัยทำงานหรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ แบ่งการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยออกเป็น 3 เฟส ซึ่งการเคหะแห่งชาติมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการดังกล่าว   สำหรับเฟสแรก ได้เตรียมที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทร โครงการเคหะชุมชน และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า (TOD) ซึ่งพร้อมเข้าอยู่อาศัยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 จำนวน 15,663 ยูนิต มาให้ประชาชนได้จับจอง พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษและสินเชื่อตามเงื่อนไขของธนาคาร ส่วนการดำเนินงานในเฟสที่ 2 การเคหะแห่งชาติพร้อมที่จะทำความร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการนำที่อยู่อาศัยมาจำหน่ายให้กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ และเฟสที่

กคช.จัดงาน Smile Day สร้างวินัยทางการเงินให้กับชาวชุมชนบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3

กคช.จัดงาน Smile Day สร้างวินัยทางการเงินให้กับชาวชุมชนบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 จ.สมุทรปราการ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ(กคช.) (ที่ 6 จากซ้าย) เป็นประธานเปิดกิจกรรม.Smile..Day สร้างยิ้มสดใส สร้างวินัยทางการเงิน พร้อมด้วย นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ (ที่ 5 จากซ้าย) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้อยู่อาศัยโครงการบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อเร็วๆนี้ ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สำหรับกิจกรรม Smile Day สร้างยิ้มสดใส…สร้างวินัยทางเพื่อมาให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการออม ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวชุมชนบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 ให้เกิดความรักและความสามัคคีภายในครอบครัวและชุมชน ตลอดจนร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอันจะนำไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

กคช.ผุด 3 โมเดลสนับสนุนโครงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนสานนโยบายไทยนิยม

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) สนองนโยบายรัฐบาล (Government Policy) ตามหลักประชารัฐ-ไทยนิยมยั่งยืน และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติโดยร่วมดำเนินการกับภาคเอกชน ภายใต้“โครงการเคหะประชารัฐร่วมทุน”   ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช) กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)สำหรับประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยให้มีกรรมสิทธิ์เป็นของตนเอง ในปัจจุบันการเคหะแห่งชาติมีที่ดินรอการพัฒนาที่มีศักยภาพพร้อมให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนพัฒนาโครงการให้เกิดมูลค่าเพิ่มเชิงรายได้ ภายใต้โครงการเคหะประชารัฐร่วมทุนตามยุทธศาสตร์ของการเคหะแห่งชาติ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างการเคหะแห่งชาติกับภาคเอกชนและประชาชน ลูกค้าผู้ต้องการที่อยู่อาศัย ซึ่งการจัดทำโครงการเคหะประชารัฐร่วมทุนเป็นการบูรณาการ ด้านนโยบายทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน โดยมีเอกชนเป็นผู้จัดหาแหล่งเงินเข้ามาลงทุนภาคก่อสร้าง พร้อมการบริหารจัดการโครงการในลักษณะของการร่วมดำเนินกิจการ   ทั้งนี้ กรอบแนวคิดในการจัดทำโครงการเคหะประชารัฐร่วมทุนของการเคหะแห่งชาติ สำหรับโครงการที่ไม่เข้าข่ายพระราชบัญญัติ (พรบ.) การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ซึ่งการเคหะแห่งชาติดำเนินโครงการภายใต้ พรบ. การเคหะแห่งชาติ และระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วยการร่วมลงทุนซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาให้เอกชนเข้าร่วมดำเนินกิจการ 3 รูปแบบ ประกอบด้วย   การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Joint Investment) ตาม พรบ.ร่วมทุนฯ มูลค่าโครงการตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งขณะนี้ได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติแล้ว 3

“บิ๊กตู่” มอบกุญแจคอนโดฯใหม่ อาคารแปลง G ให้ชาวดินแดง

วันนี้ ( 9 ก.ค.2561) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) โดยการเคหะแห่งชาติ(กคช.) จัดพิธีเปิดอาคารโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร พร้อมทั้งมอบกุญแจห้องให้กับผู้แทนผู้ได้สิทธิเช่า จำนวน 5 กลุ่ม ร่วมด้วย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ และชาวชุมชนดินแดง รวมทั้งสิ้น 400 คน ให้การต้อนรับ ณ บริเวณที่ตั้งโครงการหัวมุมถนนวิภาวดีรังสิตตัดกับถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ   ทั้งนี้ ตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ให้ดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งโครงการ รวม

“สมคิด”จี้ธอส.-กคช.เร่งสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ลั่นมีความชัดเจนภายใน3-4เดือน

   “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” มั่นใจเศรษฐกิจ-อสังหาฯปี61 ฟื้นตัว ความเชื่อมั่นคืนตลาด ผู้ประกอบการไทย-ต่างชาติลงทุนต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงข่ายคมนาคม  เร่งธอส.ผนึกกคช.-เอกชน สร้างที่อยู่อาศัยรองรับ3กลุ่มตามนโยบายรัฐ ขีดเส้นต้องเห็นภาพภายใน3-4 เดือน ด้านกคช.เผยอยู่ระหว่างทำเอ็มโอยูร่วม3สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อ ระบุเอกชน50-60 รายแสดงความสนใจ นำร่อง 3 โครงการเสนอคณะกรรมการพิจารณาสัปดาห์หน้า     นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดงาน“บ้าน ธอส. เอ็กซ์โป @ กรุงเทพฯ” ประจำปี 2561ว่า   ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญมาก เพราะสามารถช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัว หากย้อนกลับไปเมื่อ 2 ปีที่แล้ว เศรษฐกิจของไทยยังไม่ฟื้นตัว ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น แต่ถ้าเมื่อไรที่ธุรกิจอสังหาฯเติบโตขึ้นก็จะนำไปสู่ความต่อเนื่องยังธุรกิจอื่น  และปี2561นี้สถานการณ์แตกต่างจาก 2 ปีที่ผ่านมา  เพราะเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว  ความเชื่อมั่นของประชาชนมีเพิ่มขึ้น ความต้องการซื้อบ้านก็จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน จะเห็นได้ว่าการลงทุนของภาคเอกชนในช่วงไตรมาส 1 ที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตขึ้น 3%  และการลงทุนจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ก็จะช่วยให้ความต้องการที่อยู่อาศัยของคนต่างชาติเพิ่มมากขึ้น ขณะที่การลงทุนด้านโครงข่ายคมนาคม โครงการรถไฟฟ้าต่างๆ ที่จะเห็นผลใน 4-5 ปีข้างหน้า

นายกฯร่วมเปิดโครงการชุมชนเมืองดินแดงเฟสแรก 9 ก.ค.นี้

การเคหะฯเตรียมย้ายผู้อยู่อาศัยเดิมเข้าอยู่อาคารใหม่ในโครงการชุมชนเมืองดินแดงเฟสแรก (แปลง G) นายกฯ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” พร้อมร่วมเปิดตึกดีเดย์ ! 9 กรกฎาคมนี้ พร้อมจับมือกสท.ปั้นเป็นสมาร์ทซิตี้   ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่าในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 การเคหะฯจะทำพิธีเปิดโครงการชุมชนเมืองดินแดงเฟสแรก (แปลง G )เป็นอาคารสูง 28 ชั้น จำนวน 334 ยูนิต อย่างเป็นทางการ โดยนายกรัฐมนตรี “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” จะมาทำพิธีเปิดและมอบกุญแจให้กับผู้อยู่อาศัย ในอาคารเดิมและจะทยอยเข้าอยู่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 และเพื่อยกระดับการอยู่อาศัยและตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ล่าสุด การเคหะฯได้ร่วมมือกับกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ศึกษาและพัฒนาระบบบ้านอัจฉริยะ (Smart Home) นำร่องในโครงการชุมชนเมืองดินแดงเฟสแรก ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2561 นี้   เพื่อให้ก้าวสู่ Smart Cityในสังคมยุคของไทยแลนด์

กคช. จับมือกับ ธ.กรุงไทยปล่อยสินเชื่อบ้านผู้มีรายได้น้อย

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) จับมือธนาคารกรุงไทยจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยระหว่าง นายบัญชา  บัญชาดิฐ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ นายสุทธิรักษ์ พาทรัพย์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจภาครัฐ  ธนาคารกรุงไทย เพื่อร่วมกันสนับสนุนให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคมตามนโยบายของรัฐบาล เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องวทัญญู ณ ถลาง สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ   นายบัญชา  บัญชาดิฐ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ หรือ กคช.กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติในฐานะรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ว่ามีภารกิจหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนและเมือง   เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของสังคมไทย ซึ่งได้พัฒนาที่อยู่อาศัยทั่วประเทศแล้วกว่า 700,000 หน่วย พร้อมทั้งขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาที่อยู่อาศัยในโครงการเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการบ้านเคหะประชารัฐ ซึ่งเป็น 1 ใน 9 เรื่องที่สำคัญภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี

1/212