Home » Posts Tagged "การเคหะแห่งชาติ"

กคช.ชงเรื่องเข้า กก.วล.ขอปลดล็อกที่ดิน Sunk Cost บ้านเอื้ออาทร

การเคหะแห่งชาติ เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เพื่อขอปลดล็อกที่ดินรอการพัฒา (Sunk Cost) โครงการบ้านเอื้ออาทรที่ได้รับใบอนุญาต สผ.4 เพื่อนำมาปรับเปลี่ยนรูปแบบพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ให้กับผู้มีรายได้น้อย หากทำได้สำเร็จจะสามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยได้ไม่น้อยกว่า 15,000 หน่วย   ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการบ้านเอื้ออาทรว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้การเคหะแห่งชาติจัดสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทรจำนวน 601,727 หน่วย แต่เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ทำให้ความสามารถในการซื้อของผู้มีรายได้น้อยลดลง การเคหะแห่งชาติจึงได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีขอทบทวนปรับลดกรอบเป้าหมายจำนวนหน่วยคงเหลือ 281,556 หน่วย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ปัจจุบันการเคหะแห่งชาติดำเนินการจัดสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทรแล้ว 279,977 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 99.44 ของหน่วยก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะปิดโครงการได้ภายในปี 2562   การจัดสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทรสามารถจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแบบ สผ.4 ได้ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้การเคหะแห่งชาติปรับลดหน่วยก่อสร้างลง จึงมีที่ดินรอการพัฒนา (Sunk Cost) จากโครงการบ้านเอื้ออาทร จำนวน 21 โครงการ ประมาณ 1,500 ไร่

กคช.ชู 5 แผนงาน ขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยปี’62

กคช.ชู 5 แผนงาน ขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยปี 2562 เน้นช่วยเหลือประชาชนให้มีบ้านและคุณภาพชีวิตที่ดีมีเป้าหมายเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติจำนวน 38,562 หน่วย พร้อมเตรียมลงนามสัญญากับผู้ร่วมทุน 10 โครงการภายใต้การดำเนินกิจการระหว่างภาครัฐและเอกชนภายในเดือนกันยายน 2562   ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ(กคช.) กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงรายได้ปานกลางควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่องกว่า 45 ปี โดยในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา การเคหะแห่งชาติมีผลการดำเนินงานที่ดีจนทำให้มีผลกำไรสุทธิเบื้องต้น 1,713 ล้านบาท มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1,038 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นกำไรจากการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติที่สูงที่สุดในรอบ 20 ปี อันเป็นผลมาจากการดำเนินงานต่างๆ เช่น การควบคุมและลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรได้สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด รายได้จากการบริหารค่าน้ำประปา การส่งมอบอาคารและสาธารณูปโภคได้ตามเป้าหมาย และรายได้จากการขายโครงการที่อยู่อาศัย เป็นต้น   สำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติปี 2562 มี 5 แผนงาน ประกอบด้วย โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง จำนวน 6,546 หน่วย รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ปัจจุบันโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 1 (แปลง G)

กคช.-รฟท.งัดที่ดินผุดที่อยู่อาศัย-มิกซ์ยูสตามแผนลงทุนรัฐ

ผู้ว่ากคช.เผยเตรียมสร้างโครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ ตามแผนแม่บท20ปี พร้อมเปิดกว้างผู้ประกอบการร่วมทุน คาดผลตอบแทนที่ 10-15% ระบุที่ดินแนวรถไฟฟ้าหลายทำเลเหมาะสม สร้างที่อยู่อาศัยรองรับผู้มีรายได้น้อย ส่วนโครงการมิกซ์ยูสต้องสร้างทั้งที่อยู่อาศัยและCommercial ด้านรฟท.ทยอยนำที่ดินศักยภาพผุดบิ๊กโปรเจกต์    ดร. ธัชพล กาญจนกุล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ(กคช.) เปิดเผยในงานสัมมนา “ผังเมืองใหม่-เมกะโปรเจกต์ : พลิกโฉมกทม.” ภายใต้หัวข้อ “ปรับปรุงผังเมือง เปลี่ยนโฉมกรุงเทพฯอย่างไร” ว่า โครงการขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้น มีส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยในส่วนของกคช.มีโครงการขนาดใหญ่ในการสร้างที่อยู่อาศัย  ซึ่งตามแผนแม่บท 20 ปี มีแผนสร้างที่อยู่อาศัยรองรับผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย จำนวน 5.8 ล้านครัวเรือน โดยส่วนของกคช.ต้องรองรับจำนวน 2.7 ล้านหน่วย ดังนั้นการพัฒนาจะต้องมีการเปิดกว้างในการร่วมลงทุน ซึ่งโครงการใหญ่ที่กคช.กำลังดำเนินการได้แก่ โครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง ที่จะมีการสร้างที่อยู่อาศัย 36 ตึก มูลค่าโครงการกว่า 40,000 ล้านบาท โดยเฉพาะในเฟสที่ 3 และ 4 บนเนื้อที่ 100 ไร่ จะมีการก่อสร้างอาคารไม่ต่้ำกว่า 30 อาคาร ส่วนนี้จะมีการเปิดกว้างในการร่วมลงทุน คาดว่าอัตราผลตอบแทนจะอยู่ที่

กคช. พุ่งเป้าปี 62 “ปีแห่งคุณภาพและนวัตกรรม”-เล็งตั้งศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัย

การเคหะแห่งชาติรุกหนักปี 2562 เน้นการพัฒนางานก่อสร้างที่มีคุณภาพ ลดงานซ่อมแซม พัฒนาระบบการให้บริการ Smart Device  เตรียมปรับการทำงานให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน พร้อมสร้างที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประสานานกระทรวง ICT เตรียมจัดตั้งศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัย (Big Data) เพื่อเป็นฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยถึงแผนการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติในปี 2562 ว่า ได้กำหนดให้เป็น “ ปีแห่งคุณภาพและนวัตกรรม” (Year of Quality and Innovation) เน้นปรับปรุงและพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ โดยเน้นเรื่องคุณภาพการก่อสร้าง หาผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ เน้นการควบคุมงานที่เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งจะทำให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การทำงานด้านอื่นๆ ลดน้อยลงไปด้วย นอกจากนี้ยังเน้นเรื่องของการให้บริการ การนำ Smart Device เข้ามาใช้ทดแทนการทำงานของบุคคลากร โดยร่วมมือธนาคารกรุงไทยนำ OR Code เข้ามาใช้ชำระค่าเช่า / เช่าซื้อ ที่อยู่อาศัย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ รวมทั้งยังได้มีการพัฒนา Application ด้านการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เพื่อให้การรับเรื่องงานซ่อมแซมมีความรวดเร็วขึ้น ได้มีการใช้ระบบช่างชุมชนในการแก้ไขซ่อมแซมภายในโครงการ  

กคช.กาง 4 แผนหลักปี’62 เตรียมเสนอ ครม.สร้างที่อยู่อาศัยกว่า 38,000 หน่วย

การเคหะแห่งชาติ เดินหน้าพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างทั่วถึงตามนโยบายของรัฐบาล และแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  โดยเน้น 4 แผนงานหลัก เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา รวมทั้งสิ้น 38,562 ยูนิต   ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า  การเคหะฯเดินหน้าพัฒนาที่อยู่อาศัยตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสได้มีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่ว เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม พร้อมสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยการเคหะแห่งชาติมีแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย จำนวน 2.27 ล้านยูนิต โดยในปี 2562 มีเป้าหมายดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยจำนวน 38,562 ยูนิต ได้แก่   แผนยกระดับคุณภาพชีวิต (เช่า) จะดำเนินการจัดสร้างอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่สามารถรับภาระที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน รวม 8,016 ยูนิต ประกอบด้วย โครงการอาคารเช่าสำหรับประชาชนทั่วไปจำนวน 804 ยูนิต โครงการอาคารเช่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษจำนวน

ครม. อนุมัติกว่า 1 หมื่นล้านกคช. ฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะ 2-4

คณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงินลงทุนกว่า 1 หมื่นล้านบาทไฟเขียวให้ กคช. ดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมระยะที่ 2-4 จำนวน 6,212 ยูนิต รวมทั้งเห็นชอบในหลักการบริหารจัดการคนเข้าอยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 1-4 ในกรณีที่มีหน่วยพักอาศัยคงเหลือจากการบรรจุผู้อยู่อาศัยเดิมในแต่ละระยะของโครงการฯ   ดร. ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.)ภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงในระยะต่อไปล่าสุดที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ขออนุมัติดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 ตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559-2567)  โดยการเคหะแห่งชาติดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 จำนวน 6,212 ยูนิต วงเงินลงทุนรวม 10,115,238,000 บาท ตลอดจนอนุมัติในหลักการบริหารจัดการคนเข้าอยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 1 -4

กคช. ผนึก ธอส. ให้ปล่อยกู้ผู้ประกอบการสร้างบ้าน“โครงการเคหะประชารัฐร่วมทุน”

กคช. ผนึก ธอส. ให้สินเชื่อผู้ประกอบการสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยภายใต้ “โครงการเคหะประชารัฐร่วมทุน” ด้านผู้ว่าการการเคหะฯ  “ธัชพล กาญจนกูล ” เผย ล่าสุดมีเอกชน  30 รายสนใจเข้าร่วมโครงการร่วมทุน  คาดชี้แจงทำความเข้าใจกับภาคเอกชนได้ทั้งหมดภายในเดือนตุลาคมนี้ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการเคหะ ประชารัฐร่วมทุนระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)กับการเคหะแห่งชาติ (กคช.) โดยมี นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และนายบัญชา บัญชาดิฐ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ   ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ หรือ กคช. กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.   2560

แผนลงทุนรถไฟฟ้ารางเบาเมืองภูเก็ต ดันราคาที่ดิน-บ้านรีเซลพุ่งเท่าตัว

การเคหะแห่งชาติ ชี้ตลาดที่อยู่อาศัยมีความต้องการสูง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากจำนวนประชากรแฝงสูง เมืองขยายตัว ราคาที่ดินปรับเพิ่มสูง ราคารีเซลปรับเพิ่มเป็นเท่าตัว รับแผนลงทุนในโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา   นายบัญชา บัญชาดิฐ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยถึงความต้องการที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูเก็ตว่า ตลาดมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะฯนั้นได้รับการตอบรับที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูเก็ต การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ 8,391 ยูนิต แบ่งออกเป็น โครงการเคหะชุมชน 4 โครงการ 1,887 ยูนิต โครงการบ้านเอื้ออาทร 6 โครงการ 5,148 ยูนิต โครงการอาคารเช่า 2 โครงการ 86 ยูนิตโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 โครงการ 853 ยูนิตและโครงการที่อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง 2 โครงการ 417 ยูนิต ทั้งนี้ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดภูเก็ต (เทพกระษัตรี) เป็น 1 ใน 15

กคช.จัดงาน Smile Day สร้างวินัยทางการเงินให้กับชาวชุมชนบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3

กคช.จัดงาน Smile Day สร้างวินัยทางการเงินให้กับชาวชุมชนบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 จ.สมุทรปราการ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ(กคช.) (ที่ 6 จากซ้าย) เป็นประธานเปิดกิจกรรม.Smile..Day สร้างยิ้มสดใส สร้างวินัยทางการเงิน พร้อมด้วย นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ (ที่ 5 จากซ้าย) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้อยู่อาศัยโครงการบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อเร็วๆนี้ ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สำหรับกิจกรรม Smile Day สร้างยิ้มสดใส…สร้างวินัยทางเพื่อมาให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการออม ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวชุมชนบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 ให้เกิดความรักและความสามัคคีภายในครอบครัวและชุมชน ตลอดจนร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอันจะนำไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

กคช.ผุด 3 โมเดลสนับสนุนโครงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนสานนโยบายไทยนิยม

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) สนองนโยบายรัฐบาล (Government Policy) ตามหลักประชารัฐ-ไทยนิยมยั่งยืน และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติโดยร่วมดำเนินการกับภาคเอกชน ภายใต้“โครงการเคหะประชารัฐร่วมทุน”   ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช) กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)สำหรับประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยให้มีกรรมสิทธิ์เป็นของตนเอง ในปัจจุบันการเคหะแห่งชาติมีที่ดินรอการพัฒนาที่มีศักยภาพพร้อมให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนพัฒนาโครงการให้เกิดมูลค่าเพิ่มเชิงรายได้ ภายใต้โครงการเคหะประชารัฐร่วมทุนตามยุทธศาสตร์ของการเคหะแห่งชาติ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างการเคหะแห่งชาติกับภาคเอกชนและประชาชน ลูกค้าผู้ต้องการที่อยู่อาศัย ซึ่งการจัดทำโครงการเคหะประชารัฐร่วมทุนเป็นการบูรณาการ ด้านนโยบายทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน โดยมีเอกชนเป็นผู้จัดหาแหล่งเงินเข้ามาลงทุนภาคก่อสร้าง พร้อมการบริหารจัดการโครงการในลักษณะของการร่วมดำเนินกิจการ   ทั้งนี้ กรอบแนวคิดในการจัดทำโครงการเคหะประชารัฐร่วมทุนของการเคหะแห่งชาติ สำหรับโครงการที่ไม่เข้าข่ายพระราชบัญญัติ (พรบ.) การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ซึ่งการเคหะแห่งชาติดำเนินโครงการภายใต้ พรบ. การเคหะแห่งชาติ และระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วยการร่วมลงทุนซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาให้เอกชนเข้าร่วมดำเนินกิจการ 3 รูปแบบ ประกอบด้วย   การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Joint Investment) ตาม พรบ.ร่วมทุนฯ มูลค่าโครงการตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งขณะนี้ได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติแล้ว 3

1/212