Home » Posts Tagged "คณะรัฐมนตรี"

ครม.เคาะงบกว่า 2,728 ล้านบาท ให้กคช. สร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ

คณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติอนุมัติ งบรวมกว่า 2,728 ล้านบาทให้การเคหะแห่งชาติจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 2 ระยะที่ 1 จำนวน 12 โครงการ รวม 3,365 หน่วย วงเงินลงทุน 2,612.883 ล้านบาท และอนุมัติการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน) อีก 1 โครงการ วงเงินลงทุน 115.649 ล้านบาท   ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.)กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเสริมสร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการสังคมด้านที่อยู่อาศัย และได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) การเคหะแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้จัดทำแผนเสริมสร้างความมั่นคงด้านการอยู่อาศัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถมีที่อยู่อาศัยในระดับราคาที่รับภาระได้ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ครม. เห็นชอบ ธอส. เดินหน้าโครงการบ้านล้านหลัง ราคาขายไม่เกิน 1 ล้านบาท

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ ธอส. จัดทำโครงการบ้านล้านหลัง มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนวัยทำงานหรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว เตรียมกรอบวงเงินสินเชื่อ 60,000 ล้านบาท  สำหรับสินเชื่อ 2 กลุ่ม กำหนด Kick Off  โครงการภายใน ธ.ค. 61  และพร้อมเปิดให้เข้าชมเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. 61       นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้ ธอส. จัดทำ “โครงการบ้านล้านหลัง” ภายใต้วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนวัยทำงานหรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ แบ่งเป็น 1. สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับลูกค้ารายย่อย (Post Finance) วงเงิน 50,000 ล้านบาท สำหรับประชาชนทั่วไป    ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

ครม. อนุมัติกว่า 1 หมื่นล้านกคช. ฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะ 2-4

คณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงินลงทุนกว่า 1 หมื่นล้านบาทไฟเขียวให้ กคช. ดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมระยะที่ 2-4 จำนวน 6,212 ยูนิต รวมทั้งเห็นชอบในหลักการบริหารจัดการคนเข้าอยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 1-4 ในกรณีที่มีหน่วยพักอาศัยคงเหลือจากการบรรจุผู้อยู่อาศัยเดิมในแต่ละระยะของโครงการฯ   ดร. ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.)ภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงในระยะต่อไปล่าสุดที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ขออนุมัติดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 ตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559-2567)  โดยการเคหะแห่งชาติดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 จำนวน 6,212 ยูนิต วงเงินลงทุนรวม 10,115,238,000 บาท ตลอดจนอนุมัติในหลักการบริหารจัดการคนเข้าอยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 1 -4