Home » Posts Tagged "ครม."

ครม.เคาะงบกว่า 2,728 ล้านบาท ให้กคช. สร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ

คณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติอนุมัติ งบรวมกว่า 2,728 ล้านบาทให้การเคหะแห่งชาติจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 2 ระยะที่ 1 จำนวน 12 โครงการ รวม 3,365 หน่วย วงเงินลงทุน 2,612.883 ล้านบาท และอนุมัติการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน) อีก 1 โครงการ วงเงินลงทุน 115.649 ล้านบาท   ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.)กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเสริมสร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการสังคมด้านที่อยู่อาศัย และได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) การเคหะแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้จัดทำแผนเสริมสร้างความมั่นคงด้านการอยู่อาศัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถมีที่อยู่อาศัยในระดับราคาที่รับภาระได้ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ครม. อนุมัติกว่า 1 หมื่นล้านกคช. ฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะ 2-4

คณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงินลงทุนกว่า 1 หมื่นล้านบาทไฟเขียวให้ กคช. ดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมระยะที่ 2-4 จำนวน 6,212 ยูนิต รวมทั้งเห็นชอบในหลักการบริหารจัดการคนเข้าอยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 1-4 ในกรณีที่มีหน่วยพักอาศัยคงเหลือจากการบรรจุผู้อยู่อาศัยเดิมในแต่ละระยะของโครงการฯ   ดร. ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.)ภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงในระยะต่อไปล่าสุดที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ขออนุมัติดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 ตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559-2567)  โดยการเคหะแห่งชาติดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 จำนวน 6,212 ยูนิต วงเงินลงทุนรวม 10,115,238,000 บาท ตลอดจนอนุมัติในหลักการบริหารจัดการคนเข้าอยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 1 -4

ผลการดำเนินงานของ รฟม. ในปี 2560

  วันนี้ (14 สิงหาคม 2561  )นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม และรองโฆษกกระทรวงฯ กล่าวว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 14 สิงหาคม 2561 มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ ดังนี้   1. ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง K (Price Adjustment) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ   กระทรวงคมนาคมเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติการทบทวนมติ ครม. เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างหรือค่า K (Price Adjustment) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง – บางแค