Home » Posts Tagged "ดร.ธัชพล  กาญจนกูล"

กคช.ชู Flagship Projects 4 โครงการสนองนโยบายเร่งด่วน พม.

การเคหะแห่งชาติแจงดัชนีเศรษฐกิจชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ประจำเดือนเมษายน 2561 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าดัชนี 52.1 สูงกว่าดัชนีเศรษฐกิจฐานราก และดัชนีเศรษฐกิจของผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งชู Flagship Projects 4 โครงการ ตอบสนองนโยบายเร่งด่วน พม.    ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ(กคช.) กล่าวถึงดัชนีเศรษฐกิจชุมชน (Community Economic Index : CEI) ว่า การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลครัวเรือนของผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ และครัวเรือนของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนอื่นๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำเดือนเมษายน 2561 เพื่อติดตามและประเมินผลการเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยโดยรวมของครัวเรือนในโครงการของการเคหะแห่งชาติ เพื่อเปรียบเทียบการเติบโตด้านเศรษฐกิจกับครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยในชุมชนอื่นๆ รวมถึงศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการจัดทำดัชนีชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และด้านที่อยู่อาศัยของครัวเรือน ทั้งในชุมชนโครงการของการเคหะแห่งชาติ และครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยในชุมชนอื่นๆ พบว่า ผลการประเมินด้านเศรษฐกิจในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีค่าดัชนี 55.8 ภาคกลางมีค่าดัชนี 47.4 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าดัชนี

กคช.สังเคราะห์งานวิจัยที่อยู่อาศัยให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการสืบค้น

การเคหะแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการศึกษา “โครงการสังเคราะห์งานวิจัยที่อยู่อาศัย และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการเผยแพร่งานวิจัย” เพื่อจัดระบบหมวดหมู่งานวิจัยของการเคหะแห่งชาติให้เป็นระเบียบง่ายแก่การสืบค้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานของการเคหะแห่งชาติและบุคคลภายนอกที่สนใจในงานวิจัย   ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันผลการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติมีจำนวนมาก จำเป็นที่จะต้องจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง และสะดวกต่อการเลือกใช้งานวิจัยให้ตรงกับความต้องการ จึงได้มอบหมายให้วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการศึกษา “โครงการสังเคราะห์งานวิจัยที่อยู่อาศัย และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการเผยแพร่งานวิจัย” เพื่อศึกษาวิเคราะห์/สังเคราะห์เนื้อหาของงานวิจัยด้านที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ และจัดหมวดหมู่ผลงานวิจัย โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของงานวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องสอดคล้องกัน ทั้งในเชิงแนวคิด/ทฤษฎี วิธีดำเนินการหรือกระบวนการดำเนินงาน ผลการศึกษา ผลสรุปและข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การดำเนินภารกิจขององค์กร   สำหรับผลงานวิจัยที่นำมาจำแนกและคัดกรองจะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย การพัฒนาชุมชน และการพัฒนาเมือง โดยจำแนกหมวดหมู่งานวิจัยออกเป็น 3 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 การจัดจำแนกหมวดหมู่งานวิจัยตามภารกิจของหน่วยงาน จะเป็นงานวิจัยที่ตอบสนองต่อการดำเนินภารกิจ, มิติที่ 2 การจัดจำแนกหมวดหมู่งานวิจัยตามกลุ่มองค์ความรู้ จะเป็นงานวิจัยองค์ความรู้ที่มีอยู่ในเชิงวิชาการตามสาขาวิชาต่างๆ และ มิติที่ 3 การจัดจำแนกหมวดหมู่งานวิจัยตามทิศทางการพัฒนาประเทศ จะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับทิศทางด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย คุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัย และการพัฒนาเมืองในอนาคต พร้อมทั้งได้สังเคราะห์ชุดความรู้ โดยใช้เกณฑ์ในคัดกรองงานวิจัย อาทิ เกณฑ์ด้านเวลา เกณฑ์ด้านพื้นที่ และด้านความเชื่อมโยง

กคช. สืบสานภูมิปัญญาที่อยู่อาศัยภาคใต้ตอนล่าง อันมีคุณค่าต่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

การเคหะแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรดำเนิน “โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดการความรู้เรื่องอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัยของท้องถิ่น: กรณีศึกษาพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างชายฝั่งทะเลตะวันออกในเขตจังหวัดสงขลา ปัตตานี และนราธิวาส” เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นต่างๆ ที่มีต่อสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเรือนที่อยู่อาศัยอันมีเอกลักษณ์ และทรงคุณค่าต่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยดังกล่าวว่าเพื่อสำรวจข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยภาคใต้ตอนล่างชายฝั่งทะเลตะวันออกและวิถีชีวิตการอยู่อาศัยด้านมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมในมิติของชาติพันธุ์ การตั้งถิ่นฐาน สถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม โดยทำการศึกษา สำรวจรังวัด บันทึกภาพ รวมทั้งสัมภาษณ์เจ้าของเรือนกรณีศึกษาทั้งหมด 40 หลัง ในพื้นที่ศึกษา 6 ตำบล ใน 3 จังหวัด ได้แก่ เทศบาลเมืองตะลุบัน ตำบลปะเสยะวอ ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี, ตำบลไม้แก่น อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี, ตำบล คูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ด้านการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมลายู และองค์ความรู้ด้านรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของเรือนพื้นถิ่นมลายู และแบบแผนการใช้สอยพื้นที่ภายในเรือนที่สัมพันธ์กับวิถีวัฒนธรรมของชาวมลายู โครงการวิจัยดังกล่าว ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (GIS) และฐานข้อมูลแบบสถาปัตยกรรม 2 มิติและแบบจำลอง 3 มิติของเรือนกรณีศึกษาจำนวน