Home » Posts Tagged "ดร.ธัชพล  กาญจนกูล"

กคช.เร่งผังเมืองกทม.แก้ผังสีจาก ย.2เป็น ย.5 จูงใจเอกชนลงทุน“ศูนย์เศรษฐกิจเมืองร่มเกล้า”

การเคหะแห่งชาติ ดัน“ศูนย์เศรษฐกิจเมืองร่มเกล้า”พื้นที่กว่า 600 ไร่เต็มสูบ เร่งผังเมืองกทม.ปรับแก้ผังสีจาก ย.2 เป็น ย.5 เพิ่มประโยชน์ในการใช้สอยที่ดินได้มากขึ้นหวังจูงใจเอกชนร่วมลงทุนตามโครงการร่วมลงทุน PPP : เมืองประชารัฐ – Smart City  “ธัชพล กาญจนกูล” เผยเพียงแค่ปรับผังสีใหม่ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจก็มหาศาลจากมูลค่า 6 หมื่นล้านเป็น 1.5 แสนล้านบาท   โครงการร่วมลงทุน PPP : เมืองประชารัฐ – Smart City เป็นหนึ่งในแผนการดำเนินของการเคหะแห่งชาติ (กคช.)โดย ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ  กล่าวว่า โครงการร่วมลงทุน PPP มุ่งเน้นพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) ที่มีมูลค่าโครงการมากกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ในลักษณะการให้สิทธิการเช่าที่ดินของการเคหะแห่งชาติเป็นเวลา 30 ปี และสามารถต่อสัญญาเพิ่มได้อีก 30 ปี ในรูปแบบ BOT (Build

เดินหน้าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) ระยะ 2, 3, และ 4

การเคหะแห่งชาติเร่งจัดทำ EIA โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) ระยะที่ 2, 3 และ 4 พร้อมขออนุมัติดำเนินโครงการฯ ต่อคณะรัฐมนตรี ภายในเดือนเมษายน 2561   ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ หรือ กคช.กล่าวถึง แผนการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมระยะที่ 2 , 3, และ 4 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการตอบหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบ EIA พร้อมกระบวนการนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณา สำหรับผลความคืบหน้าแนวทางการ     ขออนุญาตใช้ FAR Bonus โดยการเคหะแห่งชาติและบริษัท ISET (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้จัดทำ EIA)   เข้าหารือแนวทางการขออนุญาตใช้ FAR Bonus ร่วมกับสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะนี้ได้นำส่งเอกสารการรับรองขอบเขตที่ดินพร้อมสำเนาโฉนดและการรับรองรายชื่อผู้อยู่อาศัยเดิมไปสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร รวมทั้งได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้คณะทำงานเพื่อบูรณาการโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 –

กคช.เปิดบ้านแลกบ้านประชารัฐช่วยผู้มีรายได้น้อยขยับขยายครอบครัว

การเคหะแห่งชาติเปิดโครงการ “บ้านแลกบ้านประชารัฐ” นำบ้านขนาดเล็กมาแลกบ้านใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม  สำหรับเงินส่วนต่างให้ยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน พร้อมเร่งจัดตั้งกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีบ้านเป็นของตนเอง ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ หรือ กคช.กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติสนองนโยบายรัฐบาลเตรียมจัดทำโครงการ “บ้านแลกบ้านประชารัฐ” ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติที่มีบ้านขนาดเล็กและต้องการพื้นที่ใช้สอยได้มีขนาดบ้านที่ใหญ่ขึ้นเพื่อความสะดวกสบายของครอบครัว โดยนำบ้านเก่ามาแลกบ้านใหม่ของการเคหะแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือบ้านที่มีราคาสูงกว่า สำหรับเงินส่วนต่างของราคาบ้าน การเคหะแห่งชาติจะเป็นสื่อกลางติดต่อสถาบันการเงินเพื่อปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้า หากไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การเคหะแห่งชาติจะนำโมเดล Leasing Agency มาใช้ กล่าวคือ ให้ลูกค้ายื่นกู้ขอสินเชื่อกับการเคหะแห่งชาติโดยตรงในลักษณะการเช่าซื้อ และในระหว่างที่ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อ การเคหะแห่งชาติจะจัดโครงการอบรมสร้างวินัยทางการเงินให้กับลูกค้า เมื่อลูกค้ามีวินัยการเงินที่ดี ส่งค่างวดครบภายในเวลาที่กำหนด การเคหะแห่งชาติจะผลักดันเข้าสู่ระบบสินเชื่อของสถาบันการเงินอีกครั้ง วิธีนี้จะทำให้ลูกค้าสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้   นอกจากนี้การเคหะแห่งชาติยังเร่งจัดตั้งกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในวงเงินลงทุนเบื้องต้น 5,200 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำและให้บริการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยถ้วนทั่วตามนโยบายรัฐบาล คาดว่าจะนำเสนอรายละเอียดการจัดตั้งกองทุนฯ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายในเดือนธันวาคม 2560

กคช. จัดสร้างอาคารเช่า 3 โครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย

คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้การเคหะแห่งชาติ (กคช.) จัดสร้างโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 2 จำนวน 3 โครงการ 494 หน่วย เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยที่มาตรฐาน ประกอบด้วย โครงการอาคารเช่าจังหวัดสมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3) โครงการอาคารเช่าจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหอย) และโครงการอาคารเช่าจังหวัดนครสวรรค์ 2 ระยะที่ 2 ดร.ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสนองตอบนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรัฐบาลภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559 – 2568) และแผนการลงทุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ ปี 2558 – 2560  ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 อนุมัติให้การเคหะแห่งชาติจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 2 จำนวน 3

กคช.ยกโครงการฟื้นฟูฯดินแดงเป็นต้นแบบ Smart City

การเคหะแห่งชาติเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “แผนแม่บทฯ ก้าวแรกสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ” ในงาน Thailand Lighting Fair 2017 วันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2560 จัดขึ้นโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) โดย      ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติได้นำเสนอแนวคิดในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City อย่างเต็มรูปแบบ โดยจะเริ่มต้นที่โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง การพัฒนาดังกล่าว   เป็นแนวคิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เน้นการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง รวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเป็นส่วนประกอบในการพัฒนาชุมชน ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยการเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานเข้าด้วยกันแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าแก่สังคม ชุมชนและผู้อยู่อาศัยมากที่สุด โดยการเคหะแห่งชาติมีแนวคิดในการสร้างชุมชนให้เป็น Smart City ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ อาทิ Smart Energy คือ การส่งเสริมให้ใช้พลังงานทดแทน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น การใช้แผงโซลาร์เซลล์ เป็นต้น  Smart Community คือ การพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี Smart Economy คือ การพัฒนาตลาดกลางเพื่อรองรับการค้าขายภายในชุมชน

กคช.สังเคราะห์งานวิจัยที่อยู่อาศัยให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการสืบค้น

การเคหะแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการศึกษา “โครงการสังเคราะห์งานวิจัยที่อยู่อาศัย และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการเผยแพร่งานวิจัย” เพื่อจัดระบบหมวดหมู่งานวิจัยของการเคหะแห่งชาติให้เป็นระเบียบง่ายแก่การสืบค้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานของการเคหะแห่งชาติและบุคคลภายนอกที่สนใจในงานวิจัย   ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันผลการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติมีจำนวนมาก จำเป็นที่จะต้องจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง และสะดวกต่อการเลือกใช้งานวิจัยให้ตรงกับความต้องการ จึงได้มอบหมายให้วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการศึกษา “โครงการสังเคราะห์งานวิจัยที่อยู่อาศัย และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการเผยแพร่งานวิจัย” เพื่อศึกษาวิเคราะห์/สังเคราะห์เนื้อหาของงานวิจัยด้านที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ และจัดหมวดหมู่ผลงานวิจัย โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของงานวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องสอดคล้องกัน ทั้งในเชิงแนวคิด/ทฤษฎี วิธีดำเนินการหรือกระบวนการดำเนินงาน ผลการศึกษา ผลสรุปและข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การดำเนินภารกิจขององค์กร   สำหรับผลงานวิจัยที่นำมาจำแนกและคัดกรองจะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย การพัฒนาชุมชน และการพัฒนาเมือง โดยจำแนกหมวดหมู่งานวิจัยออกเป็น 3 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 การจัดจำแนกหมวดหมู่งานวิจัยตามภารกิจของหน่วยงาน จะเป็นงานวิจัยที่ตอบสนองต่อการดำเนินภารกิจ, มิติที่ 2 การจัดจำแนกหมวดหมู่งานวิจัยตามกลุ่มองค์ความรู้ จะเป็นงานวิจัยองค์ความรู้ที่มีอยู่ในเชิงวิชาการตามสาขาวิชาต่างๆ และ มิติที่ 3 การจัดจำแนกหมวดหมู่งานวิจัยตามทิศทางการพัฒนาประเทศ จะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับทิศทางด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย คุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัย และการพัฒนาเมืองในอนาคต พร้อมทั้งได้สังเคราะห์ชุดความรู้ โดยใช้เกณฑ์ในคัดกรองงานวิจัย อาทิ เกณฑ์ด้านเวลา เกณฑ์ด้านพื้นที่ และด้านความเชื่อมโยง

กคช. ฟื้นฟูเมืองดินแดงแปลง G คืบหน้า 31%

การเคหะแห่งชาติเผยก่อสร้างอาคารพักอาศัยแปลง G คืบหน้า 31.28% ส่วนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะ 2 – 4 เตรียมเสนอ คชก. ภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้ และลุ้นเข้า ครม. เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะ 1 อาคารพักอาศัยแปลง G ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 31.28 % งานด้านโครงสร้างถึงชั้น 13 ส่วนการดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 2 – 4 อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดโครงการและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน (คชก.) ภายในเดือนธันวาคม 2560 ก่อนจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มีกำหนดพบปะกับผู้อยู่อาศัยเดิมที่จะย้ายเข้าไปเป็นกลุ่มแรกเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 และจะลงตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารพักอาศัยแปลง G ภายในเดือนธันวาคม 2560 นี้ สำหรับผลการสำรวจข้อมูลและมวลชนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงเมื่อเดือนกันยายน 2560

กคช. สืบสานภูมิปัญญาที่อยู่อาศัยภาคใต้ตอนล่าง อันมีคุณค่าต่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

การเคหะแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรดำเนิน “โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดการความรู้เรื่องอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัยของท้องถิ่น: กรณีศึกษาพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างชายฝั่งทะเลตะวันออกในเขตจังหวัดสงขลา ปัตตานี และนราธิวาส” เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นต่างๆ ที่มีต่อสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเรือนที่อยู่อาศัยอันมีเอกลักษณ์ และทรงคุณค่าต่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยดังกล่าวว่าเพื่อสำรวจข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยภาคใต้ตอนล่างชายฝั่งทะเลตะวันออกและวิถีชีวิตการอยู่อาศัยด้านมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมในมิติของชาติพันธุ์ การตั้งถิ่นฐาน สถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม โดยทำการศึกษา สำรวจรังวัด บันทึกภาพ รวมทั้งสัมภาษณ์เจ้าของเรือนกรณีศึกษาทั้งหมด 40 หลัง ในพื้นที่ศึกษา 6 ตำบล ใน 3 จังหวัด ได้แก่ เทศบาลเมืองตะลุบัน ตำบลปะเสยะวอ ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี, ตำบลไม้แก่น อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี, ตำบล คูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ด้านการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมลายู และองค์ความรู้ด้านรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของเรือนพื้นถิ่นมลายู และแบบแผนการใช้สอยพื้นที่ภายในเรือนที่สัมพันธ์กับวิถีวัฒนธรรมของชาวมลายู โครงการวิจัยดังกล่าว ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (GIS) และฐานข้อมูลแบบสถาปัตยกรรม 2 มิติและแบบจำลอง 3 มิติของเรือนกรณีศึกษาจำนวน

กคช.เปิดจองโครงการที่อยู่อาศัยใน จ.บุรีรัมย์ จ.ภูเก็ต และ จ.สมุทรปราการ

การเคหะแห่งชาติเปิดให้ประชาชนจองที่อยู่อาศัย 8 โครงการใน 3 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ ภูเก็ต และ สมุทรปราการ พร้อมมอบโปรโมชั่นพิเศษ ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ทุกโครงการ ดร.ธัชพล กาญจนกูล  ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติ เปิดให้ประชาชนที่สนใจจองโครงการที่อยู่อาศัยใน 3 จังหวัด ได้แก่ โครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ (สตึก) ก่อสร้างเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น เนื้อที่ประมาณ 22.75 ตารางวา ราคาเริ่มต้น 6,100,000 บาท โครงการ รัมย์ นิวโฮม By NHA ก่อสร้างเป็นทาวน์โฮม 2 ชั้น เนื้อที่ประมาณ 20 ตารางวา ราคาเริ่มต้น 1,500,000 บาท และโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ 1 ก่อสร้างเป็นบ้านเดี่ยว 2

กคช.ปลื้มสถิติเรื่องร้องเรียน ลดลง 48 % สะท้อนโปร่งใสขององค์กร

การเคหะฯ ใส่ใจประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยใช้กุญแจสำคัญ 5 ข้อ ลดเรื่องร้องเรียนในปี 2560 ถึง 48 % เมื่อเปรียบเทียบจากปี 2559 แสดงให้เห็นถึงการทำงานที่โปร่งใสตามวิสัยทัศน์ กคช. 4.0   ดร.ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติหรือ กคช. กล่าวถึงการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของการเคหะแห่งชาติในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่า การเคหะแห่งชาติได้สนองตอบนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดปัญหาข้อร้องเรียน ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรตามวิสัยทัศน์การเคหะแห่งชาติ 4.0 “โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจประชาชน” เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพด้านการก่อสร้าง และการบริหารจัดการด้านที่อยู่อาศัย โดยเร่งแก้ไขปัญหาร้องเรียนที่เกิดขึ้น    ให้เร็วที่สุด เพื่อให้ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจและได้รับการบริการที่ดี   โดยในปี 2559 มีเรื่องร้องเรียนสูงถึง 571 เรื่อง ในขณะที่ปีงบประมาณ 2560 มีเรื่องร้องเรียน จำนวน 299 เรื่อง ลดลง 48 % ซึ่งใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา  1 เรื่อง โดยเฉลี่ย

1/212