Home » Posts Tagged "ผังประเทศ"

กรมโยธาฯปรับปรุงผังประเทศ ภาคกรุงเทพฯ-ปริมณฑล รับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

  กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการปรับปรุงผังประเทศ” โดยมีนายโอฬาร ศักยโรจน์กุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธาน กล่าวว่าการดำเนินการปรับปรุงผังประเทศ เป็นการวางแผนพัฒนาพื้นที่ด้านกายภาพของประเทศ ให้สอดคล้องกัยยุทธศาสตร์ 20 ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โดยกำหนดนโยบายและเป้าหมายการใช้พื้นที่ กำหนดการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาเมืองและชนบท พื้นที่พิเศษเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ ตลอดจนสร้างความเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศให้สอดคล้องกับบทบาทและศักยภาพของพื้นที่ทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทย โดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนร่วมกันแสดงความคิดเห็น     ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการปรับปรุงผังประเทศในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1 ของภาคกรุงเทพและปริมณฆล โดยก่อนหน้านี้มีการจัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทั่วประเทศมาแล้ว 5 ครั้งด้วยกัน คือ ภาคใต้ จ.สุราษฏร์ธานี /ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น / ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี / ภาคกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้เพื่อเปิดตัวและประชาสัมพันธ์โครงการ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน รวมทั้งประชาชนให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินโครงการที่ชัดเจน และหวังเป็นอย่างยิ่งให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา ข้อจำกัด