Home » Posts Tagged "ระบบรถไฟฟ้ารางเบา"

เดินหน้าลงทุนระบบรถไฟฟ้ารางเบาภูเก็ตระยะแรกวงเงินกว่า 3.4 หมื่นลบ.

  รฟม. จัดงานสัมมนาการทดสอบความสนใจของภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Market Sounding) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต เผยเริ่มดำเนินการระยะที่ 1 กรอบวงเงินลงทุนโครงการกว่า 34,827 ล้านบาท  นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (กลยุทธ์และแผน) วันนี้ (11 มกราคม 2562 ) นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (กลยุทธ์และแผน) หรือ รฟม.เป็นประธานเปิดงานสัมมนาการทดสอบความสนใจของภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Market Sounding) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ณ ห้อง ฟอร์จูน ชั้น 3โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร   ในการสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การให้เอกชนมีส่วนร่วมลงทุนโครงการ และรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะจากตัวแทนของภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อนำไปประกอบการศึกษารูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการที่เหมาะสมต่อไป โดยโครงการระบบขนส่งมวลขนจังหวัดภูเก็ตเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา (LRT/Tram) แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต