Home » Posts Tagged "โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Smart  Park"

กนอ.ดันงบกว่า 1.3 หมื่นล. ตอกหมุดนิคมฯ สมาร์ทปาร์ค – ท่าเรือฯ มาบตาพุด เฟส 3

กนอ.เปิดแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุดภายใต้งบประมาณกว่า  13,000 ล้านบาท เพื่อจัดตั้ง 2 โครงการใหญ่ ได้แก่ โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Smart  Park บนพื้นที่ 1,500.97 ไร่ สำหรับรองรับอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต  พร้อมด้วยการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 บนพื้นที่อีก 1,000 ไร่ ที่จะช่วยรองรับขยายการนำเข้าวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นสูง การขนถ่ายก๊าซธรรมชาติ LNG ที่จะเพิ่มได้มากขึ้นอีก 20 ล้านตันต่อปี พร้อมยังได้เตรียมพื้นที่เพื่อรองรับการลงทุนภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี เพื่อจัดสรรพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับสร้างนิคมฯ ใหม่อีกประมาณ 16,000 ไร่ อีกด้วย   นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญและศักยภาพสูงลำดับต้นๆ ของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี โดยเป็นทั้งฐานการผลิตอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขนาดใหญ่อันดับที่ 5 ของเอเชีย และอันดับ 1 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งยังมีความสำคัญต่อการพัฒนาในด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี อุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับระบบดิจิทัล ต่อเนื่องไปถึงการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งกนอ.