Home » Posts Tagged "โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง"

เดินหน้าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) ระยะ 2, 3, และ 4

การเคหะแห่งชาติเร่งจัดทำ EIA โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) ระยะที่ 2, 3 และ 4 พร้อมขออนุมัติดำเนินโครงการฯ ต่อคณะรัฐมนตรี ภายในเดือนเมษายน 2561   ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ หรือ กคช.กล่าวถึง แผนการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมระยะที่ 2 , 3, และ 4 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการตอบหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบ EIA พร้อมกระบวนการนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณา สำหรับผลความคืบหน้าแนวทางการ     ขออนุญาตใช้ FAR Bonus โดยการเคหะแห่งชาติและบริษัท ISET (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้จัดทำ EIA)   เข้าหารือแนวทางการขออนุญาตใช้ FAR Bonus ร่วมกับสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะนี้ได้นำส่งเอกสารการรับรองขอบเขตที่ดินพร้อมสำเนาโฉนดและการรับรองรายชื่อผู้อยู่อาศัยเดิมไปสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร รวมทั้งได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้คณะทำงานเพื่อบูรณาการโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 –

กคช.เตรียมเสนอครม.เห็นชอบแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี

การเคหะฯเดินหน้าสานต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี เพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศในระยะยาว และให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พร้อมเสนอขอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือน ส.ค.นี้ นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยถึง(ร่าง)ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (2560-2579) โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ว่า การเคหะฯเดินหน้าสานต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (2559-2568) เพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศในระยะยาว และให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและทิศทางการพัฒนาประเทศภายใต้วิสัยทัศน์”คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่ว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 (Housing for ALL)”   โดยเป็นการร่วมมือการดำเนินงานระหว่างงานของกระทรวง พม. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ ประชาชนตามแนวนโยบายของประชารัฐเพื่อสังคมของรัฐบาล ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คาดว่าจะนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือน ส.ค.นี้   สำหรับปี 2560 นี้ การเคหะฯ มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย ได้แก่ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง จำนวน 20,292 ยูนิต แบ่งเป็นการก่อสร้าง 4 ระยะ โดยในระยะแรกกำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารแปลง