Home » Posts Tagged "3 และ4"

เดินหน้าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) ระยะ 2, 3, และ 4

การเคหะแห่งชาติเร่งจัดทำ EIA โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) ระยะที่ 2, 3 และ 4 พร้อมขออนุมัติดำเนินโครงการฯ ต่อคณะรัฐมนตรี ภายในเดือนเมษายน 2561   ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ หรือ กคช.กล่าวถึง แผนการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมระยะที่ 2 , 3, และ 4 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการตอบหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบ EIA พร้อมกระบวนการนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณา สำหรับผลความคืบหน้าแนวทางการ     ขออนุญาตใช้ FAR Bonus โดยการเคหะแห่งชาติและบริษัท ISET (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้จัดทำ EIA)   เข้าหารือแนวทางการขออนุญาตใช้ FAR Bonus ร่วมกับสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะนี้ได้นำส่งเอกสารการรับรองขอบเขตที่ดินพร้อมสำเนาโฉนดและการรับรองรายชื่อผู้อยู่อาศัยเดิมไปสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร รวมทั้งได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้คณะทำงานเพื่อบูรณาการโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 –