การเคหะแห่งชาติเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “แผนแม่บทฯ ก้าวแรกสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ” ในงาน Thailand Lighting Fair 2017 วันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2560 จัดขึ้นโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) โดย      ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติได้นำเสนอแนวคิดในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City อย่างเต็มรูปแบบ โดยจะเริ่มต้นที่โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง การพัฒนาดังกล่าว   เป็นแนวคิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เน้นการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง รวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเป็นส่วนประกอบในการพัฒนาชุมชน ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยการเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานเข้าด้วยกันแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าแก่สังคม ชุมชนและผู้อยู่อาศัยมากที่สุด

โดยการเคหะแห่งชาติมีแนวคิดในการสร้างชุมชนให้เป็น Smart City ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ อาทิ Smart Energy คือ การส่งเสริมให้ใช้พลังงานทดแทน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น การใช้แผงโซลาร์เซลล์ เป็นต้น

 Smart Community คือ การพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

Smart Economy คือ การพัฒนาตลาดกลางเพื่อรองรับการค้าขายภายในชุมชน

 Smart Environment คือ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน

 Smart Governance คือ การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ อีกทั้งส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง

 Smart Building คือ การออกแบบที่อยู่อาศัยตามแนวคิด Universal Design ให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย

และสุดท้าย Smart Mobility คือ การเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชน และระบบโดยสารสาธารณะให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนได้เข้าถึงเพื่อลดระยะเวลาในการเดินทาง ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเดินและการใช้จักรยานภายในชุมชน 

 

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติจะพัฒนาโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงที่กำลังก่อสร้างอยู่ในปัจจุบัน ให้เป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ของการเคหะแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด Smart lifestyle และ Smart Community อาทิ ด้านการประหยัดพลังงาน ส่งเสริมให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยการเชื่อมโยงไปยังระบบขนส่งหลัก เช่น การสร้างทางเดิน Skywalk เชื่อมไปยังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการขนส่ง เป็นต้น ด้านความปลอดภัยจะเพิ่มระบบ Keycard และกล้องวงจรปิด ด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้งการสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ด้านการจัดการขยะโดยใช้แนวคิด Reduce Reuse Recycle เพื่อกำจัดขยะอย่างเป็นระบบ และด้านการตอบสนองความเป็นอยู่กับทุกกลุ่ม สร้างชุมชนตอบสนองทุกเพศ ทุกวัย เช่น การจัดการสันทนาการ  กลุ่มผู้สูงอายุหรือเยาวชน เป็นต้น