คณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงินลงทุนกว่า 1 หมื่นล้านบาทไฟเขียวให้ กคช. ดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมระยะที่ 2-4 จำนวน 6,212 ยูนิต รวมทั้งเห็นชอบในหลักการบริหารจัดการคนเข้าอยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 1-4 ในกรณีที่มีหน่วยพักอาศัยคงเหลือจากการบรรจุผู้อยู่อาศัยเดิมในแต่ละระยะของโครงการฯ

 

ดร. ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.)ภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงในระยะต่อไปล่าสุดที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ขออนุมัติดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 ตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559-2567)  โดยการเคหะแห่งชาติดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 จำนวน 6,212 ยูนิต วงเงินลงทุนรวม 10,115,238,000 บาท ตลอดจนอนุมัติในหลักการบริหารจัดการคนเข้าอยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 1 -4 ในกรณีที่มีหน่วยพักอาศัยคงเหลือจากการบรรจุผู้อยู่อาศัยเดิมในแต่ละระยะของโครงการฯ

 

การดำเนินการเป็นไปตามที่รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการสังคมและที่อยู่อาศัย โดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568) เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ซึ่งโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงของการเคหะแห่งชาติเป็นโครงการหนึ่งภายใต้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เห็นชอบในหลักการแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559-2567) และเห็นชอบในหลักการกรอบแผนการลงทุนพัฒนาพื้นที่ตามแผนแม่บทฯ วงเงิน 35,754.25 ล้านบาท พร้อมทั้งอนุมัติการดำเนินโครงการอาคารพักอาศัยแปลง G จำนวน 334 ยูนิต วงเงิน 460.53 ล้านบาท โดยจัดสร้างเป็นอาคารสูง 28 ชั้น จำนวน 334 ยูนิต ขนาดห้อง 33 ตารางเมตร (ตร.ม.) รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมจากอาคารแฟลต 18-22 ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งให้ผู้อยู่อาศัยเดิมที่ได้รับสิทธิย้ายเข้าอยู่อาศัย จำนวน 238 ยูนิต ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 2561