วันที่ 10 มกราคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย 3 ฉบับ ซึ่งประกอบด้วย
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภท

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 2 การใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหลายประเภท เงื่อนไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) ในการใช้ประโยชน์หลายประเภทบนที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการใช้ประโยชน์ประเภทเดียวกันทั้งหมดบนที่ดินในส่วนที่เป็นที่ตั้ง ให้วัดขนาดพื้นที่ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว และฐานการคำนวณให้ใช้มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นแยกตามการใช้ประโยชน์ต่างๆ

(2) กรณีที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภทในสิ่งปลูกสร้าง ให้คำนวณฐาน ดังนี้

(ก) ให้วัดขนาดพื้นที่ใช้สอยสิ่งปลูกสร้างแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ต่างๆ เพื่อนำมาคำนวณหาสัดส่วนของพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์แต่ละประเภทต่อพื้นที่ใช้สอยรวม กรณีคำนวณได้ทศนิยมให้ใช้ทศนิยมสองตำแหน่งโดยไม่ปัดเศษจากหลักที่สาม และในกรณีสัดส่วนที่เมื่อคำนวณได้เมื่อรวมกันแล้วยังไม่ได้จำนวนเต็ม ให้นำสัดส่วนที่ขาดอยู่นั้นไปรวมกับสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่มีอัตราภาษีต่ำที่สุด
(ข) นำสัดส่วนที่คำนวณได้ตาม (ก) มาคำนวณมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างแยกตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์เพื่อเป็นฐานภาษี

(3) ให้คำนวณโดยใช้ฐานของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คำนวณได้ตาม (1) และ (2) หักด้วยมูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับยกเว้น แล้วคูณด้วยอัตราภาษี ผลลัพธ์ที่ได้เป็นภาษีที่ต้องเสียชำหรับการใช้ประโยชน์แต่ละประเภท

(4) ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภทในที่ดิน หรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทีมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ใช้มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะพื้นที่ที่กำหนดไว้ในสัญญามาคำนวณเพื่อให้ได้ซึ่งฐานภาษีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ใน (1) หรือ (2)

(ก) การแบ่งเช่าและมีการจดทะเบียนการเช่ากับพนักงานเจ้าหน้าที่
(ข) การเช่าจากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
(ค) การเช่า การครอบครอง หรือการทำประโยชน์ในที่ดินหรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานของรัฐ
ทั้งนี้ไม่ให้หมายความรวมถึงการแบ่งให้เช่าช่วง

อ่านเพิ่มเติม >>>>หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภท

 

เรื่อง เหตุจำเป็นทางราชการซึ่งบุคคลธรรมดาต้องย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 2 การย้ายออกจากทะเบียนบ้านเพราเหตุจำเป็นทางราชการ หมายความรวมถึงกรณีที่เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือเจ้าของสิ่งปลูกสร้างได้รับการแต่งตั้ง โอน ย้าย หรือกรณีอื่นใดที่เป็นการออกคำสั่งโดยหน่วยงานราชการซึ่งส่งผลต่อบุคคลในการต้องย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ

ข้อ 3 ให้บุคคลตามข้อ 2 นำสำเนาเอกสาร หลักฐาน หรือหนังสือของหน่วยงานแสดงถึงเหตุจำเป็นทางราชการ มาแสดงต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้าง ก่อน 31 มกราคม ของปีภาษีนั้น
ทั้งนี้การย้ายชื่อนั้นต้องไม่เป็นการย้ายเข้าในทะเบียนบ้านของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของ

อ่านเพิ่มเติม >>>> เหตุจำเป็นทางราชการซึ่งบุคคลธรรมดาต้องย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 2 กรณีบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ไม่เกิน 1 แปลง ให้นำมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นหักด้วยห้าสิบล้านบาท หากมูลค่าของฐานภาษีที่คำนวณได้ดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์

ข้อ 3 กรณีบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม มากกว่า 1 แปลง ให้นำมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น หักด้วยห้าสิบล้านบาท โดยให้หักมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของแปลงที่มีมูลค่าสูงที่สุดก่อน แล้วหักมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าลำดับรองลงมาตามลำดับ หากมูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์

อ่านเพิ่มเติม >>>> หลักเกณฑ์และวิธีการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

*