พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

วันนี้ (8 เมษายน 2563) เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้อง 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมประชุม

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบาย การผังเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ และในวาระเริ่มแรกนี้ เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการโดยตำแหน่ง (ตามมาตรา 106) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนภารกิจด้านการผังเมืองตามเจตนารมณ์ที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กำหนดไว้

สำหรับพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เป็นการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายใหม่ทั้งฉบับ เพื่อให้ระบบการผังเมืองของประเทศในการกำหนดรูปแบบการวางและจัดทำผังเมืองทุกระดับ มีกฎหมายรองรับ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการด้านการผังเมืองที่เหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนกระจายอำนาจในการวางและจัดทำผังเมืองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น จากทุกภาคส่วน และตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม่นี้กำหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนภารกิจด้านการผังเมืองไว้ 3 องค์คณะ คือ 1. คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ มีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน 2. คณะกรรมการผังเมือง มีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน 3. คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด ในเขตกรุงเทพมหานครมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ในเขตจังหวัดอื่น ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

ทั้งนี้ ในวาระแรกคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการผังเมือง ตามมาตรา 80 (4) และ (5) จากนั้นคณะกรรมการผังเมืองจึงจะสามารถประชุมเพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดตามลำดับต่อไปได้ อีกทั้ง ในมาตรา 75 (8) กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติมีหน้าที่จัดทำธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง เพื่อใช้เป็นหลักการพื้นฐานที่ผู้เกี่ยวข้องกับการผังเมืองพึงปฏิบัติ และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนั้น เพื่อให้ภารกิจด้านการผังเมืองในช่วงของการเปลี่ยนผ่านกฎหมายนี้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องประชุมคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติเฉพาะกรรมการโดยตำแหน่ง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในภารกิจด้านการผังเมืองที่กล่าวไว้ข้างต้นเป็นไปตามแผนการดำเนินงานต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

*