เอสซีจี เซรามิกส์ เผยไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีรายได้จากการขาย 2,523 ล้านบาท ลดลง 16 % จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากปริมาณขายลดลง และรายได้จากการขายที่ดินลดลง โดยบริษัทฯมีกําไรสําหรับงวด 125 ล้านบาท ลดลง 4 %

 

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) หรือ COTTO ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงผลประกอบการของบริษัทฯสําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 บริษัทฯมีรายได้จากการขาย 2,523 ล้านบาท ลดลง 16 % จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากปริมาณขายลดลง และรายได้จากการขายที่ดินลดลง โดยบริษัทฯมีกําไรสําหรับงวด 125 ล้านบาท ลดลง 4  % และ EBITDA (กําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย) 339 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4 % จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนืองจาก

  • ต้นทุนพลังงานที่ลดลงอย่างมากจากต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่ลดลง
  • การควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการบริหารและการผลิตดีขึ้น และค่าเสื่อมราคาสูงกว่าปีก่อน 33 ล้านบาท จากการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและลงทุนขยายช่องทางการจัดจําหน่าย

ส่วนต้นทุนทางการเงินในไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากับ 2 ล้านบาท ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินของปีก่อนเท่ากับ 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่ 1.06% โดยเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ และเป็นหนี้สินในสกุลเงินบาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 สินทรัพย์รวมมีมูลค่าเท่ากับ 11,782 ล้านบาท โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 5,410 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,453 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ 919 ล้านบาท

หนี้สินรวม มีมูลค่าเท่ากับ 3,270 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 950 ล้านบาท จากการกู้เงินเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มเติม และใช้ในการดําเนินงาน และหนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ 1,613 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 707 ล้านบาท อย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัทฯไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาวทีมีภาระดอกเบี้ย

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ มีมูลค่าเท่ากับ 8,512 ล้านบาท โดยคิดเป็น 94 % ของส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

อนึ่ง บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) หรือ COTTO  ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับกระเบื้องเซรามิก ภายใต้เครื่องหมายการค้า คอตโต้ (COTTO) คัมพานา (CAMPANA) และโสสุโก้ (SOSUCO) ทำครบวงจรตั้งแต่การผลิต ทำการตลาด จนถึงการจัดจำหน่าย โดยผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกระดับ และยังเป็นบริษัทหลัก (Flagship Company) ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกระเบื้องเซรามิกในประเทศไทย รวมถึงส่งออกกระเบื้องเซรามิกไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

*