กรมธนารักษ์ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ร่วมกันพัฒนาแนวคิดในการจัดสวัสดิการและเสริมสร้างคุณภาพงาน คุณภาพชีวิต ให้แก่ข้าราชการพลเรือน โดยบูรณาการเรื่องของสถานที่พักอาศัย สถานที่ทำงานและศูนย์บริการประชาชนให้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน จึงออกประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัย กับสถานที่ทำงาน และศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญในที่ราชพัสดุ

โดยนำที่ราชพัสดุมาดำเนิน “โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ”ซึ่งจะเปิดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญลงทะเบียนขอรับสิทธิพร้อมกันทั่วประเทศทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://tcondo.ocsc.go.th/register ในวันที่ 9-13 กันยายน 2563 โดยแต่ละโครงการจะประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ อาคารพักอาศัยรวม (Co-Living Space) พื้นที่ใช้สอย ยูนิตละประมาณ 40 ตารางเมตร สถานที่ทำงานร่วม (Co-Working Space) และศูนย์บริการร่วมของทางราชการ (Government Service Centre) ในราคา 999,999 บาท

เปิดจอง 9 ทำเล ทั้งในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครฯ นนทบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น และสุราษฏร์ธานี ได้แก่

โครงการสวัสดิการฯ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
โครงการตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุแปลง กท.0475 (บางส่วน) ถนน สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร แปลงที่ดินห่างจากสถานีรถไฟฟ้า บางจาก ระยะทาง ประมาณ 100 ม. อาณาเขตติดต่อ ด้านทิศเหนือ จด ที่ดินที่มีการครอบครอง ด้านทิศใต้ จด ถนนของสำนักงานขนส่งกรุงเทพ พื้นที่ 3 ด้านทิศตะวันออก จด สำนักงานขนส่งกรุงเทพ พื้นที่ 3 ด้านทิศตะวันตก จด ถนนสุขุมวิท


โครงการสวัสดิการฯ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
โครงการตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุแปลง กท.2918 (บางส่วน) ถนน พระราม 3 แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร อาณาเขตติดต่อ ด้านทิศเหนือ จด ที่ราชพัสดุ ด้านทิศใต้ จด ที่ราชพัสดุ ด้านทิศตะวันออก จด ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้านทิศตะวันตก จด ถนนพระรามที่ 3


โครงการสวัสดิการฯ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โครงการตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุแปลง กท.1060 บนถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร อาณาเขตติดต่อ ด้านทิศเหนือ จด ทางรถไฟสายตะวันออก ด้านทิศใต้ จด ถนนเพชรบุรี ด้านทิศตะวันออก จด ที่ดินเอกชน ด้านทิศตะวันตก จด ที่ดินเอกชน


โครงการสวัสดิการฯ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
โครงการตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุแปลง นบ.380 (บางส่วน) ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี บนถนนรัตนาธิเบศร์ ตรงข้ามศูนย์ราชการนนทบุรี อยู่ข้างสถานี ควบคุมดาวเทียมไทยคม และ สำนักงาน กสทช. และด้านหน้าติดสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี อาณาเขตติดต่อ ด้านทิศเหนือ จด ถนนรัตนาธิเบศร์ ด้านทิศใต้ จด ที่ราชพัสดุ พิพิธภัณฑ์ดาวเทียม (ที่จอดรถ) ด้านทิศตะวันออก จด ที่ราชพัสดุ กสทช. ด้านทิศตะวันตก จด ที่ราชพัสดุ พิพิธภัณฑ์ดาวเทียม (สำนักงาน)


โครงการสวัสดิการฯ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โครงการตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุแปลง นบ.973 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อยู่ติดถนนแจ้งวัฒนะ อาณาเขตติดต่อ ด้านทิศเหนือ จด ที่ดินเอกชน ด้านทิศใต้ จด ที่ดินเอกชน ด้านทิศตะวันออก จด ที่ดินเอกชน กสทช. ด้านทิศตะวันตก จด ถนนแจ้งวัฒนะ


โครงการสวัสดิการฯ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โครงการตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุแปลง นบ.993 (บางส่วน) ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ติดกับวัดกู้ เข้าออกได้ 2 ทาง จากถนนแจ้งวัฒนะเข้าไปประมาณ 5 กิโลเมตร และจากถนนติวานนท์ เข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร อาณาเขตติดต่อ ด้านทิศเหนือ จด ที่ราชพัสดุ ด้านทิศใต้ จด ถนนซอย, ที่ดินเอกชน ด้านทิศตะวันออก จด ถนนซอยสุขาประชาสรรค์ ด้านทิศตะวันตก จด ที่ดินเอกชน


โครงการสวัสดิการฯ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โครงการตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุแปลง นม.58 (บางส่วน) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ติดถนนมิตรภาพ อาณาเขตติดต่อ ด้านทิศเหนือ จด ที่ดินการประปา ด้านทิศใต้ จด ถนนมิตรภาพ ด้านทิศตะวันออก จด ถนนสาธารณะ ด้านทิศตะวันตก จด ที่ดินเอกชน


โครงการสวัสดิการฯ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โครงการตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุแปลง อ.ขก.1 (บางส่วน) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ด้านหลังศาลปกครอง จังหวัดขอนแก่น อาณาเขตติดต่อ ด้านทิศเหนือ จด ที่ดินสำนักงานศาลปกครอง ด้านทิศใต้ จด ถนนสาธารณประโยชน์, แก่งน้ำต้อน ด้านทิศตะวันออก จด ที่ดินที่มีการครอบครอง ด้านทิศตะวันตก จด ที่ดินสาธารณะ


โครงการสวัสดิการฯ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
โครงการตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุแปลง สฎ.736 ตำบลบางใบไม้ อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาณาเขตติดต่อ ด้านทิศเหนือ จด ถนน คสล. ด้านทิศใต้ จด คลองขุดพระพินิจ ด้านทิศตะวันออก จด แม่น้ำตาปี ด้านทิศตะวันตก จด ถนนลาดยาง

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
 • หน่วยงานต้นสังกัดต้องมีหนังสือให้ความเห็นชอบและยินยอมให้หักเงินเดือนเป็นค่าผ่อนชำระค่าก่อสร้าง
 • สามารถรับเงื่อนไขการกู้จากสถาบันการเงินและต้องดำเนินการจัดเตรียมและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่สถาบันการเงินกำหนด
 • คณะกรรมการสามารถพิจารณาออกประกาศคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 • จองสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบรับจองพร้อมแนบไฟล์หลักฐานประกอบการจองสิทธิ
 • ผู้จองต้องมีสถานที่ทำงานหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ของโครงการนั้น โดยให้เลือกจองได้ 1 โครงการเท่านั้น
 • ผู้ได้รับสิทธิต้องเข้าร่วมโครงการเงินกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อชำระค่าก่อสร้างโดยมีระยะเวลาในการผ่อนชำระไม่น้อยกว่า 3 ปี ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • สามารถโอนสิทธิให้ทายาทหรือคู่สมรสได้เมื่อผ่อนชำระไม่น้อยกว่า 3 ปี และสามารถโอนสิทธิให้บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการข้อ 1 ได้เมื่อครบกำหนด 5 ปี

การคัดเลือกผู้ได้รับคัดเลือกให้รับสิทธิ

 • ประกาศให้ผู้มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการจองสิทธิเพื่อรับการคัดเลือกให้รับสิทธิพร้อมกันผ่านระบบรับจอง
 • หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้รับสิทธิมีดังนี้
  1) มีสถานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่โครงการ หรือ
  2) มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่โครงการ(ภูมิลำเนาในที่นี้หมายถึงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ไม่ต่ำกว่า 1 ปี นับถึงวันจองเท่านั้น)
 • ในกรณีที่เอกสารหลักฐานการจองสิทธิ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณา
  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้รับสิทธิให้ถือการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

หลักฐานในการจองสิทธิ

 • สำเนาบัตรข้าราชการพลเรือน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงาน
 • เอกสารที่ส่วนราชการต้นสังกัดยินยอมให้หักเงินเดือนพร้อมระบุสถานที่ปฏิบัติงานของผู้จองสิทธิ

อ่าานประกาศคณะกรรมการอำนวยการโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยฯ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

*