ประกาศใช้แล้ว มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย หลังมีมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ล่าสุดเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 โดยเป็นการลดค่าธรรมเนียมการโอน เหลือ 0.01% และลดค่าธรรมเนียมการจดจำนองเหลือ 0.01 % สำหรับที่อยู่อาศัย ที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย และการจดทะเบียนการโอนและการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยต้องดำเนินการในคราวเดียวกัน มีระยะเวลานับตั้งแต่ถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

สำหรับหลักเกณฑ์ในการลดหย่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ในการโอนและการจำนองห้องชุดสำหรับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ เฉพาะราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท

1.ให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนห้องชุด และค่าจดทะเบียนการจำนองห้องชุด ที่มีการจดทะเบียนการโอนห้องชุดในคราวเดียวกัน ในอัตรา 0.01% โดยราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ต้องไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท สำหรับผู้ซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย

2.เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ส่วนกรณีที่ผู้ซื้อห้องชุดอยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน และบริษัทบริหารสินทรัพย์ ก็ได้รับสิทธิลดหย่อนค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดจำนองห้องชุดในอัตรา 0.01% ของราคาประเมินทุนทรัพย์ สำหรับจำนวนเงินที่นำไปชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้ที่เป็นบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน  และให้เรียกเก็บอัตราปกติสำหรับราคาประเมินทุนทรัพย์ส่วนที่เกินจำนวนเงินที่นำไปชำระหนี้ดังกล่าว

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569

คลิกอ่านราชกิจจานุเบกษา

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

*