การบินไทยเผยความคืบหน้าแผนฟื้นฟูกิจการ งวดระหว่างวันที่ 15 มิ.ย.65 ถึง วันที่ 14 ก.ย. 65 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบตามมติที่ประชุมเจ้าหนี้สามารถชำระหนี้เงินต้นดอกเบี้ยคงค้าง 1,670 พันล้านบาทตามแผน พร้อมปิดดีลซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสำนักงานสีลม มูลค่า 205 ล้านบาท แก่ผู้ยื่นซองเสนอราคาซื้อสูงสุด
นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้รับมอบอำนาจจากผู้บริหารแผน บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)หรือ THAI รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2565 (ปีที่ 2 ไตรมาสที่ 1ว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งให้บริษัท การบินไทยจำกัด(มหาชน)หรือ THAI ฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งผู้ทำแผนเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 และต่อมา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ศาลได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการและแผนที่มีการแก้ไขตามมติของที่ประชุมเจ้าหนี้ แผนฟื้นฟูกิจการได้กำหนดให้ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์,นายพรชัย ฐีระเวช,นายไกรสร บารมีอวยชัย,นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ และนายชาญศิลป์ ตรีนุชการ เป็นผู้บริหารแผน โดยในการลงนามในเอกสารใดๆเพื่อทำธุรกรรม หรือเพื่อให้มีผลผูกพันบริษัทฯให้ผู้บริหารแผน 2 คน มีอำนาจลงนามร่วมกันเพื่อผูกพันบริษัทฯ

เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) กำหนดให้บริษัทฯรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการทุกไตรมาสนั้น ผู้บริหารแผนขอสรุปสาระสำคัญของการดำเนินการตามแผนเพื่อรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 14 กันยายน 2565 ดังต่อไปนี้

1.การชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ

ตามที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการข้อ 5.3 การชำระหนี้ การขยายระยะเวลาชำระหนี้และการลดภาระหนี้ ซึ่งกำหนดให้เจ้าหน้าที่ได้รับชำระหนี้ตามคำสั่งให้ได้รับชำระหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ศาลล้มละลายกลาง ศาลอุธรณ์คดีชำนาญพิเศษ หรือ ศาลฎีกา(แล้วแต่กรณี) ซึ่งเป็นคำสั่งถึงที่สุดให้ได้รับชำระหนี้นั้น สำหรับงวดรายงานระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2565 ผู้บริหารแผนได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแผนโดยการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 รวมเป็นเงิน1,670,159,087.11 บาท และบริษัทฯไม่ได้มีการผิดนัดตามแผนแต่ประการใด

2.การเปลี่ยนกลุ่มเจ้าหนี้ในแผนฟื้นฟูกิจการ

ตามที่บริษัทฯได้จัดทำคำร้องเพื่อขออนุญาตแก้ไขกลุ่มเจ้าหนี้สำหรับเจ้าหนี้จำนวน 17 รายโดยบริษัทฯได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นั้น ต่อมาวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งอนุญาตตามคำร้องของบริษัทฯแล้ว

3.การขายทรัพย์สินรองที่ศาลได้มีคำสั่งอนุญาตแล้ว

สำหรับการขายทรัพย์สินรองที่ศาลได้มีคำสั่งอนุญาตแล้ว ตามคำสั่งศาลลงวันที่ 3 ธันวาคม2563 ซึ่งอนุญาตให้บริษัทฯจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 4 รายการ ได้แก่ (1) หุ้นที่บริษัทฯถืออยู่ในบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) หรือ BAFS (2)หุ้นที่บริษัทฯถืออยู่ในบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด(มหาชน) หรือ NOK (3) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นอาคารศูนย์ฝึกอบรมที่หลักสี่ และ (4) เครื่องยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ประเภทCFM56-3C1 จำนวน 5 เครื่องยนต์ และบริษัทฯได้ขายทรัพย์สินรายการ(1) (2) (3) และ (4)บางส่วน กล่าวคือ เครื่องยนต์จำนวน 2 เครื่องยนต์จาก 5 เครื่องยนต์ และได้รับเงินเรียบร้อยแล้วดังที่เคยรายงานไปแล้วนั้น

ในงวดการรายงานประจำไตรมาสนี้ บริษัทฯได้รับเงินค่าขายเครื่องยนต์ CFM56-3C1 จำนวน 2 เครื่องยนต์ ตามที่คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติให้ขายเครื่องยนต์ดังกล่าวเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ในส่วนที่เหลือ จำนวน 144,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80 ของราคาขายครบถ้วนแล้ว โดยปัจจุบันบริษัทฯได้เจรจากำหนดการส่งมอบเครื่องยนต์กับผู้ซื้อเครื่องยนต์ ตามที่คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติให้ขายเครื่องยนต์ดังกล่าวเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ในส่วนที่เหลือ จำนวน 144,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80 ของราคาขายครบถ้วนแล้ว โดยปัจจุบัน บริษัทฯได้เจรจากำหนดการส่งมอบเครื่องยนต์กับผู้ซื้อเครื่องยนต์ภายในเดือนกันยายน 2565

4.การขาย ให้เช่า หรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินรองอื่น

ตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการข้อ 5.7.1(ข) ที่กำหนดให้ผู้บริหารแผนมีอำนาจขาย ให้เช่าหรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินรอง ซึ่งรวมแต่ไม่จำกัดเพียงทรัพย์สินรองตามที่ระบุในเอกสารแนบ 5 ของแผนฟื้นฟูกิจการ สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 14 กันยายน2565 การดำเนินการดังกล่าว มีความคืบหน้าดังนี้

4.1. เครื่องบินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว

คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติการขายเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จำนวน 5 ลำราคาขายรวม 23,445,000 เหรียญสหรัฐ โดยการบินไทยได้ส่งมอบเครื่องบินให้แก่ผู้ซื้อและได้รับเงินค่าขายเครื่องบินดังกล่าวครบถ้วนแล้ว

4.2. เครื่องยนต์อะไหล่ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว

คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติให้ขายเครื่องยนต์อะไหล่ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วจำนวน 3 เครื่องให้แก่ผู้ยื่นซองเสนอราคาซื้อสูงสุดซึ่งสูงกว่าราคาประเมินและมูลค่าตามบัญชีสุทธิของเครื่องยนต์ ราคาขายรวม 2,800,000 เหรียญสหรัฐ โดยการบินไยได้ส่งมอบเครื่องยนต์ให้แก่ผู้ซื้อและได้รับเงินค่าขายเครื่องยนต์ครบถ้วนแล้ว

4.3. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสำนักงานสีลม

ตามที่คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติการขายที่ดินและสำนักงานสีลม ให้แก่ผู้ยื่นซองเสนอราคาซื้อสูงสุด ซึ่งสูงกว่าราคาประเมินและมูลค่าตามบัญชีสุทธิที่บริษัทฯ บันทึกไว้ในราคา205,100,000 บาท ซึ่งการบินไทยได้รับเงินมัดจำมาแล้วจำนวน 20,510,000 บาท โดยผู้ซื้อจะชำระเงินส่วนที่เหลือภายในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและไม่เกินวันที่30 มิถุนายน 2565 ตามที่ได้รายงานไว้ในรายงานความคืบหน้าประจำไตรมาสที่ 3 แล้วนั้น ในงวดการรายงานประจำไตรมาสนี้ ผู้ซื้อและการบินไทยได้ตกลงเลื่อนกำหนดการโอนกรรมสิทธิ์จากเดิมวันที่ 30 มิถุนายน 2565  เป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2565 และให้เรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดจากการที่ผู้ซื้อขอเลื่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ในอัตราร้อยละ 5 โดยให้ชำระดอกเบี้ยพร้อมเงินงวดสุดท้ายในวันโอนกรรมสิทธิ์ โดยการบินไทยได้โอนกรรมสิทธิ์และได้รับเงินค่าขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนดอกเบี้ยผิดนัดชำระครบถ้วนแล้วตามที่ตกลงร่วมกัน ณ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565

5.การเข้าเจรจาเพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเดิมให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง(Letter of Intent)

ตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการข้อ 5.3 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 35 เจ้าหนี้ภาระผูกพันจากการเช่า/เช่าซื้อเครื่องบิน ในส่วนที่ผู้ทำแผนเห็นว่าเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นหลังวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ผู้บริหารแผนได้ดำเนินการเจรจากับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 35 เพื่อนเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเดิมให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง (Letter of Intent) ที่ผู้ทำแผนได้ตกลงไว้กับเจ้าหนี้ โดยในไตรมาสนี้ มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเดิมฯเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนจำนวน 1 ลำรวมเป็นเครื่องบินจำนวน 54 ลำ คงเหลือที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจาและเข้าทำสัญญาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอีก 3 ลำ

6.คณะกรรมการเจ้าหนี้

การประชุมคณะกรรมการเจ้าหนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 มีการประชุมคณะกรรมการเจ้าหนี้เพิ่มเติมจากการรายงานความคืบหน้าคราวที่แล้วรวม 4 ครั้ง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการเจ้าหนี้ได้รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการของคณะผู้บริหารแผนเรื่องการจัดหาสินเชื่อใหม่ การจำหน่ายทรัพย์สินและการบริหารเงินสดและสภาพคล่อง ผลการดำเนินการสายการพาณิชย์ การเจรจาสัญญาเช่าซื้อและการเจรจาสัญญาเข้าระงับข้อพิพาทการศึกษาการแยกหน่วยธุรกิจเบื้องต้น ความคืบหน้าของการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ ตลอดจนการติดตามหนี้ของลูกหนี้ค้างชำระ

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานข้างต้นของบริษัทฯ แสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้ได้ตามที่แผนฟื้นฟูกิจการกำหนด

 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

*