วันนี้ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๔๕๐/๒๕๖๐ ระหว่างสยามสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์(ผู้ฟ้องคดี)กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) และบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน (ผู้ร้องสอด) คดีพิพาทเกี่ยวกัยการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (ฟ้องขอให้ระงับการก่อสร้างและรื้อถอนอาคาร)

โดยคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ไม่ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กรณีบริษัทอนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด (ผู้ร้องสอด) ได้ก่อสร้างอาคารโครงการแอชตัน-อโศก โดยไม่ชอบด้วยกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ทำให้อาคาร เรือนไม้ รั้วคอนกรีต ของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ลว. 31 ต.ค. 2559 ร้องเรียนไปยังผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินการตรวจสอบกรณีดังกล่าว และใช้อำนาจตามกฎหมายสั่งการให้บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด ระงับการก่อสร้างและรื้อถอนอาคารโครงการดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย

ศาลปกครองกลางพิพากษาให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) และผู้อำนวยการเขตวัฒนา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3) ใช้อำนาจตามมาตรา 40 มาตรา 41 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 แล้วแต่กรณี ดำเนินการต่อบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด (ผู้ร้องสอดที่ 1) สำหรับกรณีที่ต้องใช้อำนาจตามมาตรา 42 ในการออกคำสั่งกับบริษัท อนันดาฯ ให้รื้อถอนอาคารของโครงการแอชตัน-อโศก ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) โดยให้ดำเนินการเฉพาะแต่ส่วนของอาคารที่ได้ก่อสร้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ในส่วนของอาคารที่สูงเกินกว่าความกว้างของทางจำเป็น 6.40 เมตร) ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ทั้งนี้นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ผู้ร้องสอดที่ 1 และผู้ร้องสอดที่ 2 ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารพิพาท ให้เป็นไปตามข้อ 2 วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

*