Home » Posts Tagged "นายธนากร ธนวริทธิ์"

ออลล์ อินสไปร์ฯวางโรดแมป 3 ปี สู่การเป็น “Employer of Choice”ดูดคนเก่งร่วมงาน

ออลล์ อินสไปร์ฯ ประกาศเป้าหมายยกระดับศักยภาพองค์กร วางโรดแมป 3 ปี สู่การเป็น “Employer of Choice” องค์กรในฝันที่คนอยากทำงานด้วย พร้อมดึงดูดคนเก่ง ที่มีคุณภาพ มุ่งให้บริษัทเป็นแหล่งพลังขับเคลื่อนที่สร้างและสนับสนุนผู้ที่มีทักษะความสามารถให้ประสบความสำเร็จ และเติบโต    นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ออลล์ อินสไปร์ฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรให้เป็น“Employer of Choice” ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จึงนับเป็นก้าวสำคัญของ ออลล์ อินสไปร์ฯ เพื่อแสดงว่าบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารคน  เพราะทรัพยากรบุคคลจะมีส่วนในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร เราให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการสรรหาพนักงานใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีคุณภาพ รวมไปถึงการรักษาและพัฒนาพนักงานอย่างจริงจัง โดยเฉพาะ    อย่างยิ่งพนักงานที่มีศักยภาพสูง หรือ Talent ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการจัดการทุนมนุษย์ เป็นการรักษาประสิทธิภาพขององค์กร ลดอัตราการสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ประสบการณ์ และนำมาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน   “บุคลากรมีส่วนสำคัญที่ทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ธุรกิจเราจะแข่งขันได้สำเร็จจำเป็นต้องมีทีมงานที่มีคุณภาพ และถ้าหากเราไม่ได้เป็น Employer of Choice ก็คงยากที่เราจะได้คนที่เป็นหัวกะทิจากตลาดแรงงานนั้นก็คือ ออลล์ อินสไปร์ฯ จะต้องเป็นองค์กรที่นิสิตนักศึกษา หรือผู้กำลังหางานนึกถึงเป็นอันดับแรก