วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ฉบับที่ 2 ) โดยมีใจความสำคัญดังนี้

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เห็นสมควรขยายเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เพิ่มเติมพื้นที่ประมาณ 152 ไร่ บริเวณวังจันทร์วัลเลย์  ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  เพื่อรองรับการใช้พื้นที่กิจกรรมที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงโดยมีการเปลี่ยนแปลงพิ้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) จากพื้นที่รวม 3,302 ไร่ เป็นพื้นที่รวมประมาณ 3,454 ไร่ ซึ่งพื้นที่ที่จะขยายดังกล่าวเป็นที่ดินประเภท ชบ. (ที่ดินประภทชุมชนชนบท (สีเหลืองอ่อน))  บริเวณหมายเลข ชบ.-11 ที่กำหนดให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย เกษตรกรรม สถาบันราชการ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และกิจการอื่น  โดยการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษที่ขยายเพิ่มเติมยังคงเป็นตามกำหนดในประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่องแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562

ให้ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง กำหนดเขตส่งเสริม : เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 และให้ใช้แผนที่และแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษท้ายประกาศนี้แทน

อ่านราชกิจจานุเบกษา>>การเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ฉบับที่ 2)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

*