Home » Posts Tagged "Smart Growth"

รัฐ-เอกชนระดมสมองถอดโมเดล“Smart Growth”ปรับใช้ในไทย

สมาคมการผังเมืองไทย รับทุนสกว.วิจัยโครงการทดสอบรูปแบบพัฒนาเมือง นำโมเดล“Smart Growth” จากสหรัฐฯ นำร่อง 12 จังหวัดต้นแบบ ลงพื้นที่ระดมสมองภาครัฐ-เอกชน หวังยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ล่าสุด “อุดรธานี”ขานรับเป็นธงนำ เตรียมเซ็นMOU “กฎบัตรอุดรธานี” 7 มี.ค.62 นี้ ตั้งเป้าลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้จาก 22 เท่า เหลือ 15 เท่าในปี 72   นายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย  เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่สมาคมฯได้รับทุนวิจัย “การสร้างกลไกการออกแบบเมืองอย่างชาญฉลาด เพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจและสังคม” จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อทดสอบรูปแบบการพัฒนาเมือง ที่ต่างจากหน่วยงานอื่น ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง โดยใช้รูปแบบ“Smart Growth” จากสหรัฐอเมริกา มาเป็นเกณฑ์ในการดำเนินการ ด้วยการระดมความคิดจากหน่วยงานราชการและเอกชนในแต่ละพื้นที่  โดยกำหนด 12 จังหวัดในการวิจัยเรื่องดังกล่าว  ระยะเวลา 3 ปี ได้แก่ 1.จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่บริเวณถนนนิมมานเหมินทร์ 2.จังหวัดสุโขทัย พื้นที่บริเวณตลาดโต้รุ่งในเขตเทศบาลเมือง 3.จังหวัดสระบุรี พื้นที่บริเวณถนนสุดบรรทัด 4.